Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tre svineprodusenter må betale 3,6 mill kr

Det var på bakgrunn av en befaring hos den ene produsenten Fylkesmannen valgte å gjøre nærmere undersøkelser om drifta hos de tre produsentene og kunne konstatere overproduksjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2017

Fylkesmannen foretok befaring i forbindelse med behandlingen av søknad om å ta over konsesjon. Befaringen ble gjennomført med intervju av søker. Dette ga grunnlag for å gjøre nærmere undersøkelser om drifta hos søker og to andre produsenter.


Regelverket som saken er vurdert etter, er Lov om regulering av svin- og fjørfeproduksjonen av 16. januar 2004 nr. 5 og gjeldene forskrifter. Formålet med loven er i følge § 1 «å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter gjennom å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent». Uten konsesjon kan ingen produsere et større antall svin eller fjørfe enn den til enhver tid gjeldene konsesjonsgrensen, som for tiden er 2100 slaktegris pr. år og/eller maks 105 innsatte avlspurker.


At to eller flere produsenter samarbeider i slik grad at de må anses å ha felles økonomiske interesser i samme produksjon, vil si at de samarbeider så tett at de oppnår, eller har mulighet for å oppnå, økonomisk gevinst eller fordel i samme produksjon. Samarbeidet blir først ulovlig etter husdyrkonsesjonsregelverket hvis den samlede produksjonen overstiger konsesjonsgrensa eller innvilget konsesjon.


I denne saken konstaterte Fylkesmannen at de tre produsentene hadde brutt regelverket. Produksjonen i disse foretakene er vurdert samlet for årene 2010 – 2013, og Fylkesmannen fant at produksjonen samlet oversteg konsesjonsgrensen. Dette utløste dermed en standardisert erstatning på 3 659 700 kr som følge av overproduksjonen. Erstatningen ble ilagt den av de tre produsentene som fremsto som den ansvarlige for overproduksjonen.

Kontaktpersoner