Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Svine- og fjørfeprodusentene innretter seg etter regelverket

Kontroll for overholdelse av husdyrkonsesjonsregelverket viser at de fleste svine- og fjørfeprodusenter produserer innenfor konsesjonsgrensene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.02.2014 av Administrator

Hensikten med husdyrkonsesjonsregelverket er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere omfanget hos den enkelte produsent. Dette skal forhindre en utvikling mot svært store enheter og opprettholde en differensiert bruksstruktur med basis i familiejordbruket.

Stort husdyrfylke

Hedmark er tredje største fylke i antall slaktegris, avlspurker og verpehøns og nest største fylke i antall slaktekylling. Med dette er Hedmark et viktig fylke blant de konsesjonsbelagte husdyrproduksjonene.

Gjennomførte kontroller

Ut fra innrapporterte data til Statens Landbruksforvaltning har Fylkesmannen gjennomført maskinell kontroll for 2010-2012 (basert på slakteleveransedata fra slakteriene, eggleveranser og produksjonstilskuddssøknader). Av til sammen 564 kontrollerte produsenter er 13 produsenter ilagt krav om å betale inn erstatning for overproduksjon. Totalt er det innkrevd 224 242 kroner fra de tretten produsentene.

Mange produsenter benytter seg av fleksibiliteten i regelverket som tar høyde for at dette er biologiske produksjoner ved at det gis mulighet for å produsere inntil 15 % over konsesjonsgrensen ett år mot en tilvarende reduksjon det påfølgende året.

Produsenter som har produsert over konsesjonsgrensen i 2012 (men inntil 15 % over konsesjonsgrensen) fikk brev med anbefaling om å redusere produksjonen tilsvarende i 2013 for å unngå å bli ilagt krav om å betale inn erstatning i 2014 for en overproduksjon i en toårsperiode. Denne utsendingen er en ny praksis Fylkesmannen har fått positive tilbakemeldinger på.

Det er særlig to momenter mange produsenter ikke er klar over og som gjør de blir ilagt krav om erstatning:

  • Slaktede dyr som blir kassert på slakteriet telles med for de produksjonene der regelverket reguleres gjennom antall omsatte og slaktede dyr per år (kylling, kalkun og slaktegris).
  • Toårsregelen får virkning fra det året produksjonen går over den konsesjonsfrie grensen. Man kan altså ikke ha en produksjon under konsesjonsfri grense ett år for så å ha tilsvarende produksjon over konsesjonsfri grense det påfølgende året.

Konsesjonsøkning på slaktekylling i 2013

I mai 2013 ble den konsesjonsfrie grensen for slaktekylling økt fra 120 000 til 140 000 omsatte og slaktede kyllinger per år. Økningen hadde virkning fra og med 2013. Innrapporterte slaktedata fra slakteriene viser at mange klarte å tilpasse produksjonen til ny konsesjonsgrense allerede i 2013.

Mer om husdyrkonsesjon finnes på Statens landbruksforvaltnings hjemmesider