Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny forvaltningsplan for rovviltRovviltnemnda har vedtatt ny forvaltningsplan. Det er vesentlige endringer i soneinndelingen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2014

Rovviltnemnda i region 5, Hedmark, har i løpet av 2013 gjennomført en rullering av forvaltningsplanen for rovvilt i fylket. Underveis i prosessen har det innkommet til sammen 33 innspill og uttalelser. Nemnda har også gjennomført dialogmøter med ulike grupperinger, i tillegg til at Miljødirektoratet har fått anledning til å avgi uttalelse før planen ble endelig vedtatt. Denne uttalelsen ligger ute på rovviltnemndas hjemmeside. Rovviltnemnda vedtok planen i møte den 10. januar 2014.

I den nye planen er det en del endringer fra tidligere forvaltningsplan, blant de viktigste er:

  • Fylket deles i to forvaltningssoner, blå og grønn. Forvaltningsområdet for ynglende ulv vises som et skravert område innenfor den blå sona.
  • Avgrensingen mellom blå og grønn sone er endret.