Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune

Høringsfrist:
31. desember 2018 23.55

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Nordhuehøgda i Elverum kommune. 

Publisert 21.11.2018

Området er ca. 6300 dekar stort og ligger nordøst for Nordhue i Elverum kommune, ca. 18 km nordvest for Elverum. Det har regionale verneverdier fordi det har store arealer med gammel barskog, skogkledde fuktige lisider, mange bekker, store myrområder og små vann. Det finnes rikelig med død ved her og det er registrert flere arter knyttet til denne døde veden,  som for eksempel svartsonekjuke (NT). I tillegg finnes det store populasjoner med stry- og skjegglaver som gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). Ulvelav (NT) finnes også i tilknytting til myrene.

Det settes nå i gang en prosess etter naturmangfoldlovens bestemmelser med sikte på å etablere et naturreservat for å bevare dette området. Fylkesmannen vil i løpet av vinteren 2019 utarbeide et konkret verneforslag med forslag til avgrensning av naturreservatet og forslag til bestemmelser for dette.

I et eventuelt reservat vil blant annet skogsdrift, motorferdsel og nybygging bli forbudt, mens oppkjøring av eksisterende skiløyper, vedlikehold av eksisterende veier og anlegg, bær- og soppsanking, jakt, fangst og fiske, beiting og alminnelig ferdsel vil være tillatt.

Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, ber vi deg om å fylle ut høringsskjemaet nedenfor før fristen 31. desember 2018.

 

Høringsfrist:
31. desember 2018 23.55