Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga

Høringsfrist:
11. november 2018 23.59

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Brenninga i Åsnes kommune.

Publisert 09.10.2018

Området er ca. 1600 dekar stort og er småkupert med gammel gran- og furuskog med innslag av bjørk og selje. Store deler av arealet dekkes av myr og skogen preges av fuktigheten rundt ikring. Det finnes også flere små tjern innenfor avgrensingen.

Det er påvist en rekke rødlistearter knyttet til gammel skog med høy luftfuktighet og brannpåvirkede trær. Brenninga er vurdert til å ha lokale verneverdier, men med tanke på hvor få sammenhengende områder med fuktig, gammel og produktiv skog som finnes i denne regionen mener vi at området bør vernes.

I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, nybygging og motorisert ferdsel bli forbudt, mens bær- og matsoppsanking, jakt, fangst, fiske, beiting, bålbrenning, oppsetting av mobile jakttårn og uttransport av felt storvilt vil være tillatt.

Fylkesmannen vil i løpet av vinteren 2018/2019 utarbeide et konkret verneforslag med forslag til avgrensing av naturreservatet og forslag til bestemmelser for dette.  Dersom det på dette tidspunktet er merknader til saken som Fylkesmannen bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret verneforslag, ber vi deg om å fylle ut høringsskjemaet nedenfor før fristen 11. november 2018.

Høringsfristen er ute.

Høringsfrist:
11. november 2018 23.59