Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Høringsfrist:
18. januar 2019 23.59

Fylkesmannen foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat.

Publisert 15.11.2018

Området som foreslås vernet, er et skog- og myrområde mellom Blikufjellet og Volkampen, ca. 16,5 km fra Nordre Osen i Åmot kommune, Hedmark. Skogen er stort sett granskog, med innslag av både furu- og løvskog. Store deler av området er myrlendt og det finnes også en bekk med tilhørende bekkekløftkvaliteter.

Gammel granskog i kombinasjon med bedre boniteter og fuktig klima gjør området ideelt for en rekke arter av hengelav og vedboende lav og sopp. Rødlisteartene gubbeskjegg (NT), rosenkjuke (NT) og svartsonekjuke (NT) er funnet i området, i tillegg til de vedboende soppene duftskinn, granstokkjuke og granrustkjuke.

I et eventuelt reservat vil blant annet hogst, motorferdsel, sykling, ridning og tekniske inngrep bli forbudt, mens jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved og uttransport av vilt vil bli tillatt. Les den foreslåtte forskriften for reservatet i sidemargen.

Dersom du har innspill til forslaget om vern av dette området, kan du avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor. Verneforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i Åmot kommunehus. Eventuelle merknader til verneforslaget bes sendt til Fylkesmannen i Hedmark innen 18. januar 2019.