Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opprettelse av Brenninga naturreservat

Høringsfrist:
1. februar 2019 23.59

Området som foreslås vernet, er et skog- og myrområde sørvest for Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca. 19 km øst for Braskereidfoss.

Publisert 21.11.2018

Området har en blanding av granskog, myr, tjern og skogkledde holmer. Fuktig granskog dominerer i den søndre delen av området, mens furutrær vokser på myrholmene og myrkantene. Gammel granskog i sørboreal vegetasjonssone i kombinasjon med høy luftfuktighet gjør området ideelt for en rekke arter av hengelav og vedboende lav og sopp. Av rødlistearter i området er det registrert gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), blanknål (NT) og rynkeskinn (NT). Det finnes også brannstubber i området med forekomst av rødlisteartene mørk brannstubbelav (VU) og lys brannstubbelav (VU).

I et eventuelt resevat vil hogst av skogen i området, motorferdsel, sykling, ridning og tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger bli forbudt. Forbudet mot sykling og ridning i området begrunnes i at det ikke finnes kjente stier i området, samt at mesteparten av området består av myr og sumpskog hvor vi ikke ønsker sykling og ridning. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, uttransport av storvilt og landing og start med Forsvarets luftfartøy er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Dersom du har innspill til forslaget om vern av dette området, kan du avgi din høringsuttalelse i skjemaet nedenfor. Verneforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i Åsnes kommunehus. Eventuelle merknader til verneforslaget bes sendt til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. februar 2019.