Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Invitasjon til å søke kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 -18 år

Søknadsfrist:
15. oktober 2018 23.00
Målgruppe:
Kommuner i Bukserud
Ansvarlig:
Kjartan Stokke
Hvem kan søke:
Kommuner i Buskerud
Rapporteringsfrist:
28. februar 2019 23.00

Fylkesmannen i Buskerud har fått tildelt kr 599 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger i alderen 6 – 18 år. Vi inviterer kommuner til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor området.

Publisert 14.09.2018

Søknaden skal bygge på et lokalt faglig behov for kompetanse innenfor tematikken. Midlene skal gå til kompetanseheving for skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølgning av asylsøkere og flyktninger i grunnskolen i aldersgruppen 6 -18 år. 

Aktuelle temaer det kan søkes midler for er andrespråkspedagogikk, traumekompetanse/psykososialt arbeid eller andre områder innfor flerkulturell kompetanse som kommunen/skolen har behov for. Kommunene velger en eller flere metoder for kompetansehevingen. Dette kan for eksempel være konferanse, kurs, veiledning til ansatte og/eller nettverksjobbing. Det forutsettes at kommunen/skolen inngår et samarbeid med en eller flere kompetansetilbydere som høgskole, universitet, læringssenter eller andre.

Flere kommuner kan søke tilskudd sammen og det kan også søkes på tvers av skoler/skoleslag. Helsevesenet, barnevernet og/eller asylmottak kan også inngå i samarbeidet. Kompetansehevingen kan inngå i andre kompetansetiltak som kommunene allerede har iverksatt og i tverrsektorielt arbeid for utsatte barn og unge (0-24 samarbeidet). Alle kommuner er velkomne til å søke, men Fylkesmannen vil i sin behandling av søknader prioritere kommuner som: 

1) har lite erfaring og/eller lav kompetanse på området.
2) ser kompetansehevingen i sammenheng med tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge (0-24 samarbeidet).

Kommuner som blir tildelt midler må rapportere kort om hvordan midlene er brukt innen utgangen av februar 2019.

Søknadsfrist:
15. oktober 2018 23.00
Målgruppe:
Kommuner i Bukserud
Ansvarlig:
Kjartan Stokke
Hvem kan søke:
Kommuner i Buskerud
Rapporteringsfrist:
28. februar 2019 23.00

Kontaktpersoner

Dokumenter