Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tørkeskade i korn - arealtilskudd og avlingsskadeerstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.07.2018

Landbruksdirektoratet har i en nettnyhet 21. juni kommet med presiseringer av regelverkene.

Hvis du som bonde gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted, vil du kunne få tilskudd og erstatning for veksten du har sådd til tross for at avlingene er skadet av tørke eller du for eksempel har høstet kornet som grovfôr.

Her er noen viktige opplysninger dersom du vurderer å etablere en ny kultur eller ønsker å slå kornåkeren som grovfôr:

  • Foretaket kan selv velge hvilken vekst du vil søke tilskudd for. Dersom du har etablert en ny kultur i løpet av vekstsesongen kan du velge om du vil søke om tilskudd for den opprinnelige kulturen eller den nye kulturen - såfremt begge kulturene oppfyller kravet til forsvarlig og god agronomisk drift. Veksten du søker tilskudd for er den du eventuelt kan søke erstatning for.
  • Ikke nødvendig med dispensasjon. Du trenger ikke å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke når du skal søke om produksjonstilskudd for en ny vekst, så lenge du har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.
  • Kontakt kommunen. Kommunen skal bekrefte at avlingen er tapt, vurdereskadeårsak og anslå eventuell restverdi før du etablerer en ny kultur. Dette er et krav og eraktuelt i situasjoner der det ikke er økonomisk lønnsomt å høste avlingen på grunn av klimaskade. Restverdien kommunen anslår kan komme til fradrag i et eventuelt erstatningsbeløp.
  • NB! Dokumenter! Når du vurderer at kornavlingen har slått feil pga. tørken, er det svært viktig at du dokumenterer dette godt, for eksempel med bilder og inntegning på kart. Uttalelse fra fagperson/faginstans er også aktuelt.

 Erstatning etter avlingssvikt
Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold.

Fristen for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober. Skaden skal meldes til kommunen i vekstsesongen. Husk å legge ved god dokumentasjon. Alt areal innen samme vekstgruppe skal oppgis ved en eventuell søknad, da all produksjon i samme vekstgruppe sees i sammenheng. Erstatningen beregnes ut ifra de siste års snittavling og en egenandel på 30 % trekkes fra. Oppnådd avling på ny vekst trekkes også fra i erstatningsberegningen. Kostnader til omsåing dekkes ikke av ordningen.

Svikt i grovfôrproduksjonen – avhjelpe dette
Fylkesmannen er kjent med at det mange steder også er dårlige grovfôravlinger på grunn av tørken. Der kornavling har slått feil, oppfordrer Fylkesmannen at kornprodusenter og grovforprodusenter samarbeider om å forsøke å produsere en grønnforvekst som kan høstes som grovfor i stedet for den mislykkede kornavlingen. Dette er viktig for å avhjelpe manglende fôrproduksjon til husdyra. 

 Se for øvrig:

Generell info om avlingssvikt – FMBU

Landbruksdirektoratets nettnyhet 21. juni

Landbruksdirektoratets nettsider om erstatning for avlingssvikt