Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring av utvidelse av Finnemarka naturreservat

Høringsfrist:
1. februar 2019

Finnemarka naturreservat ble vedtatt utvidet den 14. desember 2018. På bakgrunn av et nytt tilbud om frivillig vern på privat eid grunn er forslag om en ytterligere utvidelse av Finnemarka naturreservat sendt på en begrenset høring. Frist for å komme med merknader til forslaget er 1. februar 2019.

Publisert 17.12.2018

Arealet som foreslås tatt inn i planen ligger mellom to deler av den vedtatte utvidelsen av Finnemarka naturreservat. Arealet ligger vest for Skjærsvannet og strekker seg over søndre del av Gjevlekollen og over Kardåsen til Sørsneisa. Arealet er på 1044 dekar, og består i hovedsak av middels gammel granskog på lav til middels bonitet. Høyden over havet er 440 – 550 meter. Verneforslaget bidrar til å styrke verdien av den allerede foreslåtte utvidelsen ved å binde de to delområdene sammen og dermed sikre bedre arrondering.

Fylkesmannen ønsker spesielt synspunkter på eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten.

Uttalelser til verneplanen sendes så snart som mulig og senest innen 1. februar 2019 på e-post til fmbupost@fylkesmannen.no eller i brev til Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Les mer i høringsbrevet med vedlegg som kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.