Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Introduksjonsordningen

Oppdatert 22.03.2022

I Norge har vi to lover som skal sikre at innvandrere blir raskt integrert og økonomisk selvstendige. Dette er introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er at innvandrere skal få gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom disse lovene legger vi til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Lovene gir kommuner og fylkeskommuner plikt til å sørge for tidlig kvalifisering i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de som er i målgruppen.

  • Asylsøkere som bor i mottak og er over 18 år er i målgruppen for tidlig kvalifisering.
  • Introduksjonsprogrammet er for personer mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn, som er bosatt i kommunen etter avtale med integreringsmyndighetene og har bodd i kommunen i mindre enn to år. Også familiemedlemmer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, får delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Deltakere i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet.
  • Innvandrere mellom 18 og 67 år med oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, får delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, enten som en del av eller utenom introduksjonsprogrammet.

Statsforvalterens oppgaver

Introduksjonsloven og integreringsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners retter og plikter. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene. Det betyr at du kan klage på vedtak som gjelder deg selv og som omhandler:

  • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • vesentlige endringer i integreringsplan eller norskplan
  • stopp i introduksjonsprogrammet eller i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • permisjon
  • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller mer av en enkelt utbetaling

For at kommunen som har fattet vedtaket skal få anledning til å endre standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom kommunen hverken opphever eller endrer vedtaket, men opprettholder det, blir dokumentene i saken sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og tar en endelig avgjørelse.

Statsforvalteren fører dessuten tilsyn med kommunens forvalting av introduksjonsloven og integreringsloven. Målet er å sørge for at alle kommuner oppfyller lovens minstekrav i ordningene. 

Vis mer


Publisert 09.12.2015

Tilsyn etter introduksjonsloven i Gjerstad kommune

Fylkesmannen har høsten 2015 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Gjerstad kommune

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får et program som et helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.


Publisert 10.08.2015

Tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune

Fylkesmannen har våren 2015 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune


Publisert 14.01.2015

Tilsyn etter introduksjonsloven i Åmli kommune

Fylkesmannen har høsten 2014 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Åmli kommune


Publisert 14.01.2015

Tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune

Fylkesmannen har høsten 2014 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune.


Publisert 23.04.2014

Tilsynsrapport Risør kommune 2013 Introduksjonsloven

Fylkesmannen har høsten 2013 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune. Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får er program som er helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.

 

 


Publisert 23.04.2014

Tilsynsrapport Grimstad kommune 2013 Introduksjonsloven

Fylkesmannen har høsten 2013 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Grimstad kommune. Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får er program som er helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.