Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.10.2020

– Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir forskjellen mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringa fattet i mars vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler skal gjøres om til kjønnsnøytrale stillingstitler i alle statlige virksomheter. Det gjelder blant annet fylkesmannen – både tittelen på stillingen og navnet til virksomheten.

Departementet har fått mange gode og kreative navneforslag, blant annet på sosiale medier.

− Vi har drøftet flere alternativ, men landet til slutt på tittelen statsforvalter. Det som i dag er fylkesmannen i Agder, blir fra 1. januar statsforvalteren i Agder, seier Astrup.

Statsforvalterne har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. De har også en viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, tverrsektoriell samordner og rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne.

− Nytt navn er selvfølgelig interessant, men det viktigste er at statsforvalterne fremdeles vil ha en svært sentral rolle i det norske samfunnet, sier Astrup.

I disse tider har fylkesmennene en helt sentral rolle i håndteringen avkoronapandemien i fylkene sine. De har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Fylkesmennene har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyremakter og kommunene.