Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Tillatelsen gjelder fra lørdag 1. august kl. 00.00 til lørdag 15. august 2020 kl. 00.00.

Publisert 01.08.2020

Fylkesmannen i Agder har med bakgrunn i meldinger fra Statens naturoppsyn (SNO) gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Agder. Skadefellingstillatelsen er gitt til det interkommunale fellingslaget for Vest-Agder.

Fylkesmannen har i perioden 23.juni til 31. juli mottatt flere meldinger fra SNO om funn av tre kadaver av sau mellom Åseral/Bygland og Sirdal. Den siste meldingen var en voksen sau som ble vurdert dokumentert tatt av ulv ved Espelid i Åseral kommune. Dette er i nærheten av det første funnstedet for sau tatt av ulv i denne perioden.

Rovviltnemnda for region 1, som gamle Vest-Agder fylke er en del av, har vedtatt en betinget skadefellingskvote på tre ulver i regionen for 2020/21. Søknader om skadefelling behandles av Fylkesmannen innenfor den rammen som er satt av rovviltnemnda og rovviltforskriften §§ 6 og 9.

En skadefellingstillatelse skal være rettet mot bestemte skadegjørende individ, og vedtaket skal være begrenset til tid, rom og antall dyr.

Fylkesmannen karakteriserer det aktuelle området som et viktig beiteområde for sau. Fylkesmannen er også kjent med at det befinner seg mange sauebesetninger i tilgrensende områder i tillegg til det aktuelle skadeområdet.

Det foreligger så langt et begrenset, men tydelig skadeomfang. Samtidig er det et stort antall dyr i området. Skadepotensialet vil være stort dersom en ulv fortsatt skal ha tilhold her. Det er lite realistisk å se for seg at man kan gjennomføre tidligsanking av et så stort antall dyr. Fylkesmannen anser det ikke som hensiktsmessig eller praktisk mulig å gjennomføre andre effektive forebyggende tiltak.

Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotesialet i nær framtid,
anser Fylkesmannen at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader er at det iverksettes
fellingsforsøk på ulven.

Fylkesmannens vurdering nå er at vi ikke kan legge avgjørende vekt på risikoen for å felle en ulv med verdifullt arvemateriale sett i forhold til risikoen for økt skade på sau. Møkkprøver er sendt til analyse, og hvis resultatet skulle vise at det er et genetisk viktig individ i Vest-Agder, vil Fylkesmannen eventuelt gjøre endringer i skadefellingstillatelsen.

Fylkesmannen anser at det kan være hensiktsmessig å benytte løs på drevet halsende hund under dette fellingsforsøket. Dette kan bidra til et mer effektivt fellingsforsøk, raskere uttak av ulven og derved hindre skader på beitedyr. Det er et vilkår at beitelagene i det aktuelle området er enig i at slik hund kan brukes. Fylkesmannen understreker at det er særdeles viktig at eventuell bruk av løs hund gjøres på en måte som reduserer faren for forstyrrelse av annet vilt til et minimum.