Tillatelse til utfylling til Statens vegvesen

Statsforvalteren gir Statens vegvesen tillatelse til utfylling av inntil 100 000 m3 sprengstein i Vesterhavn i Kristiansand kommune.

Publisert 08.06.2021

Statens vegvesen har etter søknad fått tillatelse til å fylle ut inntil 100 000 m3 sprengstein ved gnr./bnr. 151/1, 151/1935 og 151/1943 i Kristiansand kommune. Tillatelsen er gitt på visse vilkår etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Tiltakshaver skal bl.a. benytte spredningsbegrensende tiltak for å unngå spredning av partikler fra sprengstein og kontrollere partikkelinnhold i vannmassene under anleggsarbeidene.

Formålet med tiltaket er å utvide eksisterende fergeterminal for å opprettholde kapasitetsbehovet som følge av ombyggingen av dagens E39. Det utvidede arealet skal brukes til biloppstillingsplasser for biler som skal med fergen.

Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk klagen med saksnr. 2020/9808.

Kontaktpersoner