Tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug i forbindelse med etablering av ny veitrasé for fv. 416 på strekningen Selåsvatn – Simonstad.

Publisert 23.11.2020

Agder fylkeskommune kan fylle ut inntil 77 000 m3 sprengstein og mudre inntil 6 000 m3 sedimentmasser i Nelaug. Rene overskuddsmasser fra mudring tillates gjenbrukt lokalt i veiprosjektet. Forurensede overskuddsmasser skal leveres til et godkjent avfallsanlegg.  

Tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. § 16, og er gyldig i to år. Du finner den til høyre på denne siden.  

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner