Tillatelse til tiltak i Kvinavassdraget for Sira Kvina kraftselskap

Statsforvalteren gir Sira Kvina kraftselskap tillatelse til mudring og utfylling i Kvinavassdraget og permanent disponering av overskuddsmasser fra mudring på land.

Publisert 09.06.2021

Sira Kvina kraftselskap har etter søknad fått tillatelse til å mudre inntil 92 400 msedimenter og fylle ut inntil 2 800 m3 masser ved flere lokaliteter i elvene Kvina og Knabeåni. Tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven § 11. Massene som oppstår ved mudring, tillates disponert på land. Det er stilt vilkår både til utførelse av tiltak i sedimenter, disponering av massene og overvåking etter at tiltakene er avsluttet. 

Bakgrunnen for tiltakene er tidligere mangeårig gruvedrift på Knaben som opphørte i 1973. Som følge av gruvedriften oppsto det store mengder avgangsmasser (prosessavfall) som ligger deponert i Lille og Store Knabetjødn. Store mengder sandmasser fra deponiene har blitt ført nedover vassdraget. I dag utgjør avgangsmassene et miljøproblem fordi habitater for fisk og bunndyr har blitt tildekket og forringet, og fordi det skjer utlekking av metaller fra avgangsmassene i vassdraget. 

Ved å fjerne finkornet sand fra vassdragene vil både gytehabitatene for ørret og oppveksthabitat for ungfisk bli betydelig forbedret. En tilbakeføring til et grovere og naturlig bunnsubstrat vil også være positivt for bunndyrsamfunnet i Kvina og Knabeåni. Tiltakene vil også bidra til å gjenskape et naturlig elveløp i deler av Kvina.

Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk klagen med saksnr. 2018/3013. 

Kontaktpersoner