Tillatelse til fjerning av krypsiv på fire lokaliteter i Otra

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til å fjerne krypsiv på fire lokaliteter i Otra i kommunene Vennesla og Valle.

Publisert 09.12.2020

Krypsivprosjektet på Sørlandet v/Agder fylkeskommune har fått tillatelse til å fjerne krypsiv ved lokalitet Neset i Vennesla kommune og ved lokalitet Badestrand Valle, Harstadbassenget og Rysstad sideløp i Valle kommune. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11. Du finner den til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra det
tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Agder, jf. forvaltningsloven § 32. 

Kontaktpersoner