Endret tillatelse for Voss Production AS

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen etter forurensningsloven for Voss Production AS. Endringene omfatter produkttype, -mengde og grenseverdier for utslippskomponenter. 

Publisert 04.03.2021

Voss Production AS søkte i mai 2019 Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) om endring av vilkår i tillatelsen til produksjon av kildevann, som de fikk i 2014. Statsforvalteren har nå endret tillatelsen og oppdatert generelle vilkår i samsvar med gjeldende mal.

Vedtaket om endring er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, og § 18 første ledd nr. 5.

Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no