Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 30.01.2020

I tillatelsen er det blant annet fastsatt vilkår for mottak og mellomlagring av EE-avfall og farlig avfall samt utslipp til vann. Tillatelsen omfatter også vilkår for behandling av klorparafinholdige glassruter. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29 jf. forurensningsloven § 16 og avfallsforskriften § 11-6, og endret i medhold av § 18.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen 18.1.2019.