Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Drenering i Lindesnes kommune.
Drenering i Lindesnes kommune. Foto: Åge Anstein Dønnestad.

Statsforvalteren har fordelt årets rammer til kommunene for tilskuddsordningene SMIL, drenering, tiltak i beiteområdene og utvalgte kulturlandskap.

Publisert 22.02.2021

Kommunene er vedtaksmyndighet for tilskuddsordningene som er nevnt nedenfor. Kommunene lyser ut midlene og behandler søknadene. Kommunene har egne tiltaksplaner for forvaltning av midlene.

Statsforvalteren tildeler midlene til kommunene ut fra blant annet kommunenes innmeldte behov, aktivitetsnivå og måloppnåelse. Midlene skal stimulere til aktivitet.

Lenke til tildelingsbrevet med kommunevis fordeling av rammene.

SMIL – tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskuddet kan gis til gårdbrukere som gjør en ekstra innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er fordelt kr 4 214 000 til de 25 kommunene i Agder.

Mer informasjon om SMIL-ordningen og søknadsprosessen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Drenering

Tilskudd til drenering kan gis for å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskuddet kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet.

Det er fordelt kr 5 980 000 til kommunene. Det tilsvarer det beløpet som kommunene hadde meldt inn behov for. Det er nesten kr 1 mill. som foreløpig ikke er fordelt. Kommunene kan melde inn behov for mer midler til drenering ved behov.

Mer informasjon om dreneringsordningen og søknadsprosessen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Tiltak i beiteområder

Tilskuddet kan gis til tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av utmark, reduserer tap av dyr på utmarksbeite og fremmer fellestiltak i beiteområdene.

Tilskuddet kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i Enhetsregisteret og som driver næringsmessig beitedrift.

Det er fordelt kr 665 000 til kommunene. Resten, kr 206 321 fordeles 1. april.

Mer informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder og søknadsprosessen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

UKL – utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap skal bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og sikre langsiktig skjøtsel og drift i UKL-områdene.

UKL-områdene i Agder er: Furøya i Tvedestrand kommune, Rygnestad og Flateland i Valle kommune og Vest-Lista i Farsund kommune.

Det er fordelt kr 1 980 000 til de tre kommunene som har UKL-område. I tillegg er det satt av kr 23 215 til regionale fellestiltak.

Mer informasjon om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og søknadsprosessen finner du på Landbruksdirektoratets nettside.