Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Skogeiere kan søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier – frister 1. september og 1. november.

Publisert 13.09.2021

På samme måte som i fjor, så kan skogeier søke om støtte til å bevare eller videreutvikle miljøverdier på egen eiendom. I 2021 er det bevilget 8 millioner kroner som en nasjonal pott. 

Skogeier kan søke tilskudd til:

 • Skjøtselstiltak: merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
 • Langsiktig bevaring: delvis dekning av økonomisk tap knyttet til bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogdriften. I tillegg kan «Rovfuglreir» og «Tiurleik» inngå i ordningen. En forutsetning må være at disse er registrert i databasen for «Sensitive artsdata» eller tilsvarende registre.
 • Villmarkspregede områder: dekning av merkostnader ved skogdrift for å unngå veibygging som vil redusere villmarkspregede områder.

Tilskudd og vilkår:

 • Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75 000.
 • Kommunene vurderer og fastsetter endelig merkostnad/tap som grunnlag for fastsettelse av tilskudd på den enkelte miljøtiltaksenhet. Se vedlagt informasjon.
 • For formål under skjøtselstiltak beregnes maksimalt 70 % tilskudd.
 • For formål under langsiktig bevaring beregnes 30 % tilskudd av tapet fratrukket en egenandel på 30 kr/daa produktivt skogareal på eiendommen, minimum kr 15 000.
 • Det betales ikke ut tilskudd på den enkelte eiendom som samlet utgjør mindre enn kr 3 000.
 • Avtale mellom kommune og skogeier er en betingelse for utbetaling av tilskudd.
 • Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål, hvor ordinært skogbruk ikke kan drives, faller utenfor ordningen.
 • Les mer om vilkår under ordningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknad: Skogeier kan søke digitalt via sin egen «Skogfond på nett» (med innlogging via Altinn). Hvis du søker digitalt, sendes søknaden din automatisk til rett kommune. Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du bruke skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog» (Ldir-911) og sende det inn med post eller e-post til din kommune.

Les mer om ordningen og hvordan du søker på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknadsfrister: 1. september og 1. november 2021

Regelverk: Kommunen behandler søknaden etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.