Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

God planteplass.
God planteplass. Foto: Una Glende Janson / Statsforvalteren i Agder.

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.

Publisert 06.05.2020

Koronasituasjonen har ført til usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt på grunn av mangel på innleid sesongarbeidskraft. Regjeringen har derfor innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante som skal gå til alle som utfører vårplanting 2020.  

Det ekstraordinære tilskuddet er dekket inn ved omdisponering av midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF). Utbetalingen av tilskuddet er todelt ut ifra hvem som utfører arbeidet. Les mer om dette nedenfor.

Tilskudd til sentrale aktører

Der andelslag eller sentrale landsdekkenende aktører utfører plantearbeidet for skogeier, vil tilskuddet utbetales direkte til disse. Tilskuddet går ikke inn på skogeiers skogfondskonto. De sentrale aktørene skal ha sendt inn en egen forhåndssøknad til Landbruksdirektoratet innen 30. april 2020. I disse sakene skal skogeier følge ordinær rutine for utbetaling av skogfond. Eventuelt andre lokale tilskudd til planting tildeles skogeier som før. Her er det ingen endring.

Tilskudd til skogeier eller lokale mindre entreprenører

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet på 1,30 kr gjennom skogfondssystemet.

Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020. 

Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt andre lokale plantetilskudd og refusjon av skogfond gjøres av skogeier på samme måte som før og må dokumenteres på ordinær måte. Frist for innsending til kommunen er 1. september 2020. Det viktig at plantekjøpet og plantearbeidet føres samtidig i skogfondssystemet.

Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må, i forståelse med skogeier, få dekket sine merkostnader gjennom faktura til skogeier, jfr. forskriften §2.

Mer om lokale (ordinære) plantetilskudd

En del kommuner på Agder har NMSK-tilskudd til planting, andre har ikke. Dette kommer i tillegg til det ekstraordinære tilskuddet på 1,30 kr per plante.  Av praktiske årsaker blir de lokale NMSK-tilskuddene omregnet fra et %-tilskudd til et kronetillegg per plante for at økonomisystemet skal klare å håndtere disse tilskuddene samtidig.

Eksempel: En kommune har 25 % tilskudd til planting i tillegg til det ekstraordinære tilskuddet på 1,30 kr per plante. Vi bruker snittkostnaden på 6,45 kr for ferdig utsatt plante (plantekjøp + plantearbeid fra skogfondsregnskapet i Agder 2019). Et tilskudd på 25 % vil da utgjøre 1,60 kr per plante. Sum tilskudd til skogeier blir derfor 1,60 kr +1,30 kr = 2,90 kr per plante i denne kommunen. Det er viktig å merke seg at tilskuddet blir beregnet ut ifra antall planter og ikke ut ifra den faktiske kostnaden den enkelt skogeier har hatt.

 

Les artikkel på regjeringens nettside.