Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


06.12.2019

Etterspørsel etter økologiske råvarer fra Agder

Mange kom for å høre om mulighet for lokal verdiskaping på Økoløft-møtet i Søgne 2. desember.


23.09.2019

Økouka i Agder 2019 er i gang!

Åpnet med Økologisk gjestebud under Den lille madfesten på torvet i Grimstad.  


28.09.2018

Biodiversitet verdifullt i jordbruket

Biodiversitet i økologisk og integrert landbruk var tema for en fagsamling under Økouka.


13.09.2018

Fagsamling om biodiversitet under Økouka

Forskning og utprøving viser at stor biodiversitet er gunstig som en del av plantevernstrategien i flerårige kulturer.


05.10.2017

Agder trenger flere økobønder

Seminaret «Økobonde, jeg?» ble arrangert under Økouka.


23.11.2016

Første Økouka på Agder

25. september–2. oktober var det vel 20 økoarrangementer i de to Agderfylkene.