Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Klimarådgiving som RMP-tiltak i 2021

Klimarådgiving skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) fra kommende søknadsomgang. Dette er nå avklart av partene i jordbruksoppgjøret i møte 18. mars.

Publisert 26.03.2021

I første omgang innføres klimarådgivning i en pilotfase på tre år slik at det kan gjøres justeringer etter hvert som en får erfaring med ordningen. 

Se mer om rammene for tilskudd til klimarådgiving.

Videre prosess er blant annet:

  • Landbruksdirektoratet får i oppdrag å iverksette ordningen, herunder å utvikle nødvendig materiell. Landbruksdirektoratet skal innarbeide klimarådgivning som tiltak i den nasjonale instruksen etter en høringsrunde. Direktoratet tar sikte på at endelig instruks skal være fastsatt medio mai.

  • Landbruksdirektoratet vil lage en mal for tiltaksplan. Målet er at denne skal være klar i midten av mai. Bruk av tiltaksplanen vil være en forutsetning for å bli godkjent tilbyder.

  • Landbruksdirektoratet skal utarbeide kriterier for godkjenning av tilbydere og rådgivingsopplegg. Tilskudd kan kun gis for rådgivning etter opplegg fra godkjente tilbydere.

  • Statsforvalterne (SF) må sørge for informasjon om at klimarådgiving innlemmes i RMP og innarbeide dette i veiledning og søknadsmateriell for kommende søknadsomgang. Herunder må SF innarbeide tiltaket i sin RMP-forskrift og fastsette foreløpige tilskuddssatser.

Vi vil informere mer utfyllende om det nye tiltaket klimarådgiving når dette er klart.  Men tiltaket skal altså innlemmes for RMP på Agder for søknadsomgangen 2021.

Klimarådgivning er et av tiltakene i Norges bondelag og Gjensidiges bærekraftsfond.