Statsforvalteren har nominert Arendal kommune til jordvernprisen

Den nasjonale jordvernprisen deles ut av Landbruks- matdepartementet annethvert år og skal inspirere til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark.

Publisert 03.05.2021

Vi foreslår Arendal kommune som Agders kandidat på grunn av kommunens gode, overordnede arealstrategi og konsekvente plangrep, som vi håper kan inspirere andre kommuner.

Jordvern-vennlige grep i kommuneplanen

Overfor Landbruks- og matdepartementet har Statsforvalteren særlig fremhevet det grundige arbeidet Arendal kommune gjorde i forbindelse med siste rulleringen av kommuneplanens arealdel (vedtatt 24. mai 2019). Her fikk jordvernhensynet et meget tydelig avtrykk i arealstrategien.

I arbeidet med revisjonen av kommuneplanen ble det blant annet tatt ut en rekke tidligere planlagte, urealiserte utbyggingsområder – inkludert områder som beslagla dyrka mark. Det ble også lagt inn flere nye hensynssoner for landbruk, samt at byggegrense mot dyrka mark ble skjerpa. Mens byggegrense mot dyrka mark på 30 meter gjelder generelt for hele kommunen, ble byggegrensen for boligfelt mot dyrka mark som ligger mot hensynssone landbruk økt til 50 meter. Statsforvalteren vurderer at bl.a. disse byggegrense-bestemmelsene er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner.

Kommuneplanen følges konsekvent opp

Statsforvalteren opplever også at kommunen følger opp føringene i kommuneplanen på en konsekvent måte. Planforslag eller dispensasjonssøknader som utfordrer byggegrensene mot dyrka mark, eller hensynet til kjerneområder for landbruk, får avslag. Kommunes omdisponering av dyrka jord til andre arealformål har vært lav i løpet av de fem siste årene.

Omdisponering av dyrka jord i Arendal, dekar.

2016

2017

2018

2019

2020

7

0

2

1

4*

* Foreløpige tall fra kommunens rapportering på forvaltning av landbruksarealer i KOSTRA.

Pådriver for å utvikle en jordvernvennlig ATP-plan

Når vi foreslår Arendal kommune som kandidat til jordvernprisen, vektlegger vi også kommunes pådriverrolle i forbindelse med utarbeidingen av en «jordvern-vennlig» ATP-plan (areal- og transportplan) for Arendalsregionen (vedtatt 18.06.2019). ATP-planen har fått tydelige retningslinjer for fortetting og høy arealutnyttelse i noen prioriterte, eksisterende sentra og restriktive normer for parkering. I utarbeidingen av ATP-planen ble det også kartlagt, definert og kartfestet regionalt viktige jordbruksarealer – som ble inkludert som hensynssone landbruk i kommuneplanen.

Arendal kommune har også i stor grad fulgt opp ATP-planens prinsipper i sin overordnet planlegging. Blant annet har kommuneplanens arealdel en strategi om «nærhet til alt» og at 80 % av ny bolig- og næringsutbygging skal komme i Arendal sentrum og i tre andre prioriterte lokalsentre.