Søknad om utfylling i Lundevågen og utlegging av to sjøledninger – Baring Farsund AS

Høringsfrist:
14. september 2021 23.59

Rambøll Norge AS søker på vegne av Baring Farsund AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr/bnr 5/4 i Farsund kommune samt til å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. Vi ber om at høringsuttalelser sendes oss innen 14. september 2021.

Publisert 17.08.2021

Baring Farsund AS planlegger å etablere landbasert oppdrettsanlegg i Lundevågen i Farsund kommune. I forbindelse med det søker Rambøll Norge AS på vegne av Baring Farsund AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune. Tiltakshaver søker samtidig om å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. For mer informasjon om de omsøkte tiltakene se søknaden med vedlegg til høyre på denne siden.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om utfylling i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune og utlegging av sjøledninger etter forurensningsloven § 11, jf. § 7.

Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Frist for kommentarer til søknaden er 14. september 2021. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.  Saksnummeret er 2021/6676.