Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark er en marin nasjonalpark som ble opprettet i 2013. Området er et mye brukt friluftsområde som har stort biologisk mangfold og er rikt på kulturminner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.04.2016

Den offisielle nettsiden til nasjonalparken og besøkssenteret finner du her på www.ferdernasjonalpark.no. I menyen til venstre finner du styredokumentene for Færder nasjonalparkstyre.

Færder nasjonalpark omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Tjøme og Nøtterøy kommune. Den strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, Verden ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken. Midt i Oslofjorden grenser Færder nasjonalpark til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Mellom Bolærne

Besøk Færder nasjonalparks nettside.

Naturen i Færder nasjonalpark er formet av menneskers aktivitet gjennom flere tusen år. Spor etter fastboende, fiske, enkelt jordbruk, skipsfart, krig og fraflytting kan ses overalt. Samtidig har området en svært mangfoldig flora og fauna. Her lever planter og insekter som knapt finnes andre stedet.

Friluftsliv
Færder nasjonalpark er et av landets aller viktigste områder for kystnært friluftsliv, og store arealer er sikret som offentlig eide friluftsområder. Båtturer, padling, vannsport, fotturer, fiske og bading er populære aktiviteter her. I tillegg til å være et viktig nærområde for fastboende og hytteiere, gjør nærheten til Tønsberg by og det tett befolkede Oslo-området at Færdernasjonalpark blir mye bruk.

Landskapet
Færder nasjonalpark er et særegent skjærgårdslandskap som er et resultat av arbeidet som de enorme ismassene utførste i kvartærperioden. Området er rikt på geologiske formasjoner som rundsva, svaberg, sigdbrudd, jettegryter og en rekke andre former. På Sandø finnes et stort og kararkteristisk flyvesandområde.

Sjøbunnen
Sjøområdene i nasjonalparken er svært varierte, fra gruntvannsområder i skjærgården ut til de dype sjøområdene lenger fra land. I de grunne områdene er det store tareskoger og frodige ålegrasenger som er viktige oppvekstområder for fisk. På dypet finner vi spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder, og denne variasjonen gir grunnlag for et mangfoldig dyre- og planteliv på sjøbunnen.

Planter og dyr
Flere viktige hekkeområder for sjøfugl inngår i nasjonalparken. Den er også hjem for en svart mangfoldig planteflora og insektfauna. Særlig viktige områder er Sandø, Bolærne, Østre Bustein og Moutmarka. Færder nasjonalpark er en biologisk hotspot med totalt 309 registrerte rødlistearter. Her kan du finne kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver, i tillegg til kritisk truede sommerfuglarter som okerdvergmåler og prikkrutevinge. Sjeldne og truede arter av sopp, alger og edderkoppdyr lever også her.

Landbruk
Tidligere var det mye beitedyr i nasjonalparken, og det er fortsatt sauer og storfe på noen av øyene. Dette er viktig for å vedlikeholde det åpne landskapet, og for å sikre viktige naturtyper. Det er gårdsbruk med fast bosetting på Søndre og Nordre Årøy og på Bjerkøy, men gårdstunene inngår ikke i nasjonalparken.

Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme ble i 2009 utpekt som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Denne betegnelsen brukes om områder som er skapt av mennesker i samspill med naturen. Etter hvert som det tradisjonelle jordbruket forsvinner, vil landskapet endres. Det er viktig at vi vedlikeholder kulturlandskapet som en del av vår kulturarv.

Kulturminner
Mennesker og husdyr har bodd i skjærgården gjennom mange hundre år, og har satt sitt preg på den. Rester av bygninger og skipsvrak forteller noe av historien. Færder nasjonalpark er rikt på kulturminner, både over og under vann. Eksempler på kulturminner og kulturmiljøerer russerfangeleiren, husmansplassene Nordre Jensesund og Rønningen, Kompassrosen på Østre Bolæren, Fulehuk fyr og deler av gårdsbebyggelsen på Søndre Årøy.

Forvaltningsplan Færder nasjonalpark. 2017 - 2027

Forvaltningsplan Færder nasjonalpark. 2017 - 2027

Bli med på dugnaden!

Vi rydder skjærgården for søppel, og trenger din hjelp. Du/dere rydder der hvor dere vil, når det passer. Meld fra til Skjærgårdstjenesten på dette web-skjemaet, og de henter søppelet.