Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vern av Fjærevardåsen og Brånakollane

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Fjærevardåsen naturreservat og utvidelse av Brånakollane naturreservat i Larvik kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.07.2017

Tilrådningen er basert på tilbud av skog til vern fra en privat grunneier, etter ordningen med frivillig vern. Formålet med vernet er for Brånakollane å bevare rik edelløvskog av bøk, med innslag av eikeskog og sumpskog. For Fjærevardåsen er det å bevare forekomster av rik bøkeskog og eikeskog, samt fattigere furukoller som bl.a. er leveområde for storfugl. Det er gjort funn av flere sjeldne og rødlistede arter i områdene.

Fjærevardåsen og tilbudt utvidelse av Brånakollane har regional verneverdi, og er kvalifisert til vern etter naturmangfoldloven.