Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mer penger til hydrotekniske anlegg i Vestfold

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette ekstra penger til utbedring av rørgater, kummer og andre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene.

Det er 7 fylker som har fått ekstra tildeling, deriblant Vestfold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2017

Store skader på mange hydrotekniske anlegg

I Vestfold finnes mange gamle rørgater og kummer som trenger oppgradering. Landbrukskontorene melder om stadig flere rørkollapser og et økende behov for anlegg som kan hindre at overflatevann fører til jorderosjon. Spesielt i områder med gamle bakkeplaneringer er det utfordrende når rørgater dypt nede kollapser. Endret klima med intense nedbørsperioder har ført til at rørgater og kummer har for liten dimensjon. Det kan få store konsekvenser med erosjon og utrasing hvis ikke anleggene oppgraderes. Slike tiltak skal nå prioriteres høyt med tanke på investeringstilskudd.

Søk om SMIL-tilskudd

De ekstra pengene er tildelt under tilskuddsordningen SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Det er landbrukskontoret i kommunen som behandler søknader og tildeler tilskudd til slike investeringer. Ta kontakt for veiledning og søknadsskjema.

SMIL-tilskudd gis også til erosjonssikring langs vassdrag, anlegning og tømming av fangdammer og til nye rørgater og kummer for håndtering av overflatevann. Det er ekstra mye penger i Vestfolds SMIL-pott dette året.

Bruk anledningen og ta kontakt med landbrukskontoret denne høsten!

Pass på å ikke starte arbeidet før det sendes søknad om tilskudd. Det er en fordel at landbrukskontoret er med ut på befaring før søkeprosessen settes i gang. Etter at et evt. tilskudd er tildelt, settes gjennomføringsfristen normalt til 3 år.

Vestfold er tildelt 2 mill kr ekstra til denne satsningen til utbedring av hydrotekniske tiltak. I tillegg kommer den ordinære tildeling av SMIL-midler for 2017, som for Vestfolds del utgjør 4,5 mill kr. 

Mer informasjon om SMIL-tilskudd i Vestfold finnes her: https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/SMIL-tilskudd/

Kontakt hos Fylkesmannen i Vestfold: Hilde Marianne Lien, fmvehml@fylkesmannen.no, tlf: 33 37 23 71

Utglidning i bekkeløp.RørkollapsKum erosjon.

Kontaktpersoner