Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Drenering tilskudd

Rådalshjul, drenering.

Det kan innvilges inn til kr 2 000 per dekar i tilskudd. Det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Kommunene tar i mot og behandler søknader fortløpende gjennom året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) 26.06.2013. Forskriften ble revidert med nye tilskuddssatser etter jordbruksoppgjøret i 2017. Landbruksdirektoratet åpner for å kunne trekke allerede innvilgede søknader for arealer som ennå ikke er grøftet, for så å innvilge tilskudd på nytt til økte satser. Men det er avgjørende at grøftearbeidet ikke er påbegynt da det ifølge forskriften ikke kan innvilges tilskudd til påbegynt arbeid.

Søknadsskjema er utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Søknadsskjema skal sendes kommunen for behandling. Kart, grøfteplan og miljødokumentasjon skal vedlegges søknaden; se maler for dette i relaterte lenker i høyremenyen. 

Les mer om grøftetilskuddet hos Landbruksdirektoratet.

Vestfold er tildelt 43,6 mill. kr til drenering fra 2013 til 2018. Våren 2018 står det igjen ca. 12 mill. kr som ikke er innvilget. Vestfold er det fylket som har størst tilslag på tilskuddsordningen.

Fagorganisasjonene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen i Vestfold har i mange år jobbet for å få grøftetilskuddet tilbake. Derfor er det svært gledelig at det har skjedd. De våte somrene og vanskelige innhøstingsforhold har tydelig vist at grøftetilstanden er for dårlig og at det bør grøftes mer. Mye leiejord og vanskelig økonomi er de viktigste årsakene til at det er blitt grøftet lite de siste 25 årene før tilskuddsordningen ble gjeninnført igjen. Et grøftetilskudd vil bedre lønnsomheten i grøfting og forhåpentligvis føre til økt grøfting. Økt grøfting er et av flere nødvendige tiltak for å øke matproduksjonen og redusere klimautslippet fra jordbruket i samsvar med norsk landbrukspolitikk.