Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Ingen/utsatt jordarbeiding
Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med Vestfold bondelag og Vestfold bonde- og småbrukarlag.
Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles. Det er i tillegg krav til annen miljødokumentasjon for noen av tiltakene. Lenker til maler for denne miljødokumentasjonen finnes til høyre på nettsiden. Der er det også lenke til veilederen for årets tilskuddsordning.

Forurensningstiltakene utgjør vel 85 % av tilskuddene i Vestfold. En stor andel dyrka jord og erosjonsutsatte marine avsetninger gir store utfordringer i oppfølging av målene i Vannforskriften.

Informasjon om de ulike tiltakene får du ved å klikke på tiltaket i tabellen under. Maler for miljødokumentasjon får du ved å klikke på krysset i kolonnen for "Krav miljødokumentasjon".

Tiltakene det kan søkes tilskudd til i Vestfold 2018 er:

Tiltak mot avrenning og utslipp til luft og for redusert bruk av plantevernmidler                         Utmålings- enhet Foreløpig sats

Krav
miljødoku-mentasjon*

Innsending
miljødoku-mentasjon**
Ingen/utsatt
jord-arbeiding
             
Erosjonsklasse 1  Dekar  40    
Erosjonsklasse 2  Dekar  60    
Erosjonsklasse 3  Dekar  150    
Erosjonsklasse 4  Dekar  250    
Fangvekster sådd sammen med vekster  Dekar  90    
Fangvekster etter høsting  Dekar  250    
Gras på arealer i 
erosjonsklasse 3 og 4
 Dekar  100    
Utsatt omlegging av eng;
erosjonsklasse 1 og 2
 Dekar  60    
Bruk av tilførselsslanger og slepeslanger  Dekar  75  x  
Ugrasharving  Dekar  80  x  
Hypping/radrensing  Dekar  150  x  
Flamming  Dekar  150  x  
Grasdekt vannvei i korn og potet/grønnsaker  Meter  20 og 30    
Vegetasjonssone i korn og potet/grønnsaker  Meter  5 og 20    

 

Tiltak kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og ferdsel Utmålingsenhet Foreløpig sats Krav
miljødoku-mentasjon*
Innsending
miljødoku-mentasjon**
Beiting Øyer/holmer Dyreenhet 350 x  
Verneområder Dyreenhet 300 x  
Areal med spesielle verdier Dyreenhet 200 x  
Gravfelt Dekar 350 x x
Andre aut. fredede kulturminner Dekar 350 x x
Skjøtsel Åkerholmer Antall 400 x  
Gårdsdammer Antall 800 x  
Store trær Antall 400 x  
Slått av biologisk verdifulle arealer Dekar 1500 x  
Slåttemark  Dekar 1500 x  
Gravfelt Dekar 800 x x
Andre aut. fredede kulturminner Dekar 800 x x
Viktige kulturhistoriske områder Dekar 800 x x
Steingjerder Meter 5 x  
Trerekker/alléer Meter 10 x  
Ferdselsårer i jordbrukslandskapet Meter 10 x  

*  Enkelte tiltak krever miljødokumentasjon i samsvar med vilkårene i RMP-heftet.
** For nye kulturminnetiltak skal miljødokumentasjonen sendes kommunen før tiltaket gjennomføres.

For beitetiltak med utmålingsenhet «dyreenhet»:    
• 1 sau/geit = 1 dyreenhet
• 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter
• 1 kalv/ungdyr storfe = 1 hest = 3 dyreenheter