Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i grunnskolen. Du kan også klage på at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.12.2012

Dersom du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.

Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, kan du be om en skriftlig begrunnelse for karakteren du har fått.

Klagefristen er 10 dager fra du fikk vite karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Hvis du ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får du 10 nye dager som regnes fra den dagen du mottar begrunnelsen fra skolen.

Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen. Du bør begrunne klagen din, det gir deg mulighet til å beskrive din side av saken. Skolen sender deretter klagen videre til Fylkesmannen. Når skolen sender klagen din til Fylkesmannen, skal du ha kopi av saksdokumentene.

Behandlingen hos Fylkesmannen avhenger av hva slags karakter du klager på.

Hvis du klager på en standpunktkarakter eller at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag, kan Fylkesmannen bare vurdere om karakteren eller den manglende karakteren er gitt i samsvar med reglene for karaktersetting. Hvis Fylkesmannen mener at reglene er brutt, skal rektor fastsette ny karakter. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.

Hvis du klager på en standpunktkarakter i orden eller oppførsel, er det Fylkesmannen og ikke rektor som setter ny karakter utfra opplysningene i saken. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig og du kan ikke klage på den.

Fører klagebehandlingen til endring av vitnemålet, skal det skrives ut et nytt vitnemål, og tidligere vitnemål skal leveres tilbake.

I opplæringsloven § 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa  http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-3 og forskrift til opplæringsloven kap. 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring , V. Eksamen,  http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-009.html  finner du lovgrunnlaget for  eksamen.

I forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering  http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-023.html finner du lovgrunnlaget for retten til å klage og klagebehandling. 

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside vil du finne mer informasjon om regelverket og standpunktvurdering i fag https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/

Du kan også ta kontakt med Oppvekst og opplæringsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold på tlf. 33 37 10 00 eller fmvepost@fylkesmannen.no hvis du har spørsmål.

Aktuelt

Informasjon om behandling av klager på standpunktkarakterer i fag fra Utdanningsdirektoratet.no

Informasjonsskriv om klager på karakterer i grunnskolen 2018- for elever og foresatte - pdf

Vi ber skolene benytte seg av den elektroniske løsningen for regstrering av klager på standpunkt. Skolen skal registrere all generell informasjon i et elektronisk skjema og har muligheten til å laste opp aktuell dokumentasjonen i klagen som vedlegg. Løsningen er sikker, slik at dokumenter som er unntatt offentlighet også kan sendes elektronisk.

System for elektronisk oversendelse følger samme oppsett og rutiner som det tidligere skjemaet "Klage på standpunktkarakter". Skjemaet skal brukes både ved oversendelse av klage på standpunktkarakter i fag og ved klage i orden og i oppførsel. Vi ber om at det blir fyllt ut ett skjema for hver karakter det blir klaget på. 

Vi håper at bruken av det elektroniske skjemaet vil lette deres arbeid.

Gå til elektronisk skjema

Merk at det ikke er nødvendig å logge seg på. Klikk på "Direkte til skjema".