Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye fiskeregler for laks og sjøørret på høring

Miljødirektoratet har laget forslag til ny forskrift om fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø, som skal gjelde fra og med 2016. Høringsfrist er 4. september 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.06.2015

Miljødirektoratet har ansvar for å fastsette regler for fiske etter laks og sjøørret. Arbeidet med revisjonen av forskriften har pågått siden desember 2014, og de nye reglene skal vedtas før utgangen av 2015. Høringsbrevet fra Miljødirektoratet og forslag til nye regler finner du på Miljødirektoratets nettsider.

Om prosessen

Formålet med reglene er å sørge for at vi har en bærekraftig høsting av laks og sjøørret. Dette krever at fiskereglene er tilpasset den enkelte bestand. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gjør en årlig vurdering av bestandssituasjonen i hvert enkelt vassdrag i Norge. Denne vurderingen er et viktig grunnlag for å fastsette reglene. Den nyeste rapporten, Status for norske laksebestander i 2015, kan leses på nettsidene til Vitenskapsrådet.

Miljødirektoratet har laget retningslinjer for hvordan fiskereglene skal utarbeides. Disse retningslinjene har vært diskutert i det nasjonale lakserådet, som er satt sammen av viktige landsdekkende organisasjoner med interesse for laks og sjøørret. Retningslinjene ligger ute på Miljødirektoratets hjemmesider.

Innenfor disse retningslinjene har de lokale grunneierlagene fått anledning til å komme med egne forslag til fiskeregler. I Vest-Agder har det vært arrangert egne møter med elveeierlagene og med sjølaksefiskerlaget. De fleste av lagene har kommet med egne forslag. Disse forlagene har også vært diskutert i det regionale lakserådet som består av representanter for elveeierlagene, sjølaksefiskerne, Vest-Agder jeger- og fiskeforening, Statens naturoppsyn, og Fylkesmannen. Fylkesmannen sendte samlet forslag til fiskeregler til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har nå vurdert de lokale forslagene, og kommet med eget forslag til regler. Dette forslaget ligger på høring frem til 4. september.

Forslag til regelendringer for Vest-Agder

I Vest-Agder foreslår Miljødirektoratet at dagens regler opprettholdes, med unntak av følgende:

  • Kvina: Sesong utvides fra 1.6.-25.8. til 1.6-31.8. mot at kvota reduseres fra 2 laks og 2 sjøørret til 1 laks og 2 sjøørret.
  • Audna: fredningsdag på torsdag faller bort.
  • Lygna: kvota endres fra 2 laks mindre enn 3 kg
    eller 1 laks større enn 3 kg og 1 sjøørret
    til 1 laks og 2 sjøørret.
  • I sjøen er det foreslått å videreføre dagens regler, med sesong 20. juni – 18. juli.

Forslagene ligger ute på høring frem til september, så det er fullt mulig å komme med innspill/kommentarer. Innspillene sendes til Fylkesmannen, så sender vi det samlet herfra til Miljødirektoratet. Frist for å sende inn innspill/kommentarer er fredag 4. september. Husk å begrunne innspillene.