Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Fra og med 1. juli 2012 må de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål, søke Fylkesmannen om tillatelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den nye forskriften er hjemlet i naturmangfoldloven kapittel IV, og erstatter ordningen hvor kommunen behandlet slike saker etter bærekraftforskriften med hjemmel i skogbruksloven.

Forskriften medfører ikke et forbud mot utplanting av utenlandske treslag, men hver enkelt sak må vurderes i forhold til eventuelle uheldige følger på naturmangfoldet.

En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er risikovurderinger av de økologiske egenskapene til artene på Artsdatabankens nye svartliste. Her er arter som for eksempel sitkagran og edelgran oppført i kategorier med høy risiko. Vurderingen vil også basere seg på tilgjengelig kunnskap om området som skal tilplantes.

Forskriften inneholder en bestemmelse som kan åpne opp for at det gis flerårig tillatelse til planting av juletrær og pyntegrønt, men ikke til planting for tømmerproduksjon.

Les mer i vedlagt informasjon og søknadsskjema.

Les mer om risikovurderinger i Artsdatabankens fremmedartbase.