Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 07.08.2013

Brannsjefenes forbud mot grilling, bål, skogsdrift og bruk av skytebaner er nå opphevet

Brannsjefene på Agder opphever totalforbud mot grilling (også engangsgriller) og bål i skjærgård, skog og utmark. Det generelle driftsforbudet for hogging, linjerydding og kantslått  og bruk av slytebaner oppheves også.


Publisert 26.07.2013

Driftsstans for hogst, linjerydding og kantslått på grunn av skogbrannfaren. Forbudet gjelder nå også bruk av skytebaner i nærhet til skog og utmark.

Brannsjefene på Agder legger nå også ned forbud mot bruk av skytebaner i nærhet av skog og utmark. Forbudet mot all grilling (også engangsgriller) og bål i skog og utmark videreføres inntil videre. Det samme gjelder driftsstans for hogst, linjerydding og kantslått.


Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Fra og med 1. juli 2012 må de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål, søke Fylkesmannen om tillatelse.