Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 13.01.2015

Høy aktivitet innen skogkultur

I 2014 ble det satt ut 838 000 skogplanter i Vest-Agder, 22 % fler enn i 2013!


Publisert 13.01.2015

Avvirkningen gikk ned og prisene opp i 2014

Avvirkningen av skog i Vest-Agder avtok i 2014 med ca. 14 % i forhold til 2013. Tømmerprisene økte samtidig med ca. 14 %.


Publisert 03.12.2014

Animasjon om økonomisk virkning av skogfond

SKOGKURS har publisert en animasjon om økonomisk virkning av skogfond. Animasjonen er et sammendrag av en presentasjon om Skogfondspillet. Skogfondspillet er et hjelpemiddel til bruk under Aktivt Skogbruks kurs.


Publisert 28.10.2014

Fylkesinntrukne rentemidler fra skogfond 2015

Renter av innestående skogfond fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. Disponibelt beløp variere med skogfondsbeholdningen i Vest-Agder og rentesatsen, men Fylkesmannens andel (fylkesinntrukne rentemidler) har de siste årene blitt rundt 200 000 kr. Budsjettforslag for bruk av midlene legges fram for Kontaktutvalget for skogbruk før jul. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, informasjon- og veiledningstiltak og som støtte til prosjekter etter søknad.


Publisert 25.07.2014

Stor skogbrannfare over hele landet

{PagePropertyPlugin}

Publisert 26.06.2014

Lokalt stor skogbrannfare på Agder

Brannsjefene på Agder har satt driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark f.o.m. 19. juni.


Publisert 30.04.2014

Nytt felles bioenergiprosjekt er i gang

Prosjektet skal gi et informasjons- og kompetanseløft innen bioenergi gjennom kurs, møter og oppsøkende virksomhet. Terskelen for å ta kontakt med prosjektlederen skal være lav, og han vil blant annet være behjelpelig i kontakten mot Innovasjon Norge og deres program for finansiering av bioenergianlegg.


Publisert 29.04.2014

Lokalt stor skogbrannfare på Agder

I Audnedal og Mandal kommuner er nå skogbrannindeksen (brannfaren) svært høy. Innen andre kommuner kan det også lokalt være veldig tørt. Det meldes om relativt fint vær og noe vind i uka som kommer, noe som gjør skogbrannfaren også økende i flere andre kommuner. Brannfaren øker inntil det kommer nedbør av betydning. Områder med tynt jordsmonn er ekstra utsatt for tørke og skogbrannfare.


Publisert 17.01.2014

Dobbelt så mye skog plantet i 2013 som i 2010

I 2013 ble det plantet ut 680 000 skogplanter i Vest-Agder. Dette er ei dobling i forhold til 2010.


Publisert 17.01.2014

Hogstrekord i Vest-Agder i 2013

Avvirkningen av skog i Vest-Agder er nesten doblet sammenliknet med nivået for 6 år siden. Avvirkningen økte til hele 261 000 m3 i 2013, hvilket er ny hogstrekord! Den forrige rekorden fra 2011 ble slått med 6 500 m3.