Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunene i Vest-Agder får 401 mill. kroner mer i frie inntekter i 2016

I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 4,7 milliarder kroner som fordeles med 4,2 milliarder på kommunene og 0,5 milliarder på fylkeskommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en noe sterkere nominell vekst i de frie inntektene enn i landet for øvrig. Veksten fra 2015 til 2016 i Vest-Agder er anslått til 4,5 prosent mot 4,3 prosent på landsbasis.

I Vest-Agder har 4 av 15 kommuner vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Kristiansand kommune med 5,5 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 1,1 prosent.

Til høyre i margen følger en nærmere presentasjon av de viktigste elementene i kommuneopplegget for 2016,  Kommunal- og moderniseringsdepartementets presentasjon av kommuneopplegget, og kommunevise tall for Vest-Agder.