Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningskontroll landbruk i 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har i 2020 planlagt å gjennomføre forvaltningskontroll i 8 kommuner på landbruksområdet.

Du finner oversikt over hvilke kommuner dette gjelder i Tilsynskalenderen på vår hjemmeside.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 11.05.2020

 

Noen endringer på grunn av Covid 19

Covid 19 har endret på planene våre i år. Forvaltningskontrollene i vår, som var planlagt som stedlige kontroller, er omgjort til dokumentkontroller. I stedet for møter på rådhuset blir det gjennomført digitale møter. Hva vi gjør i forhold til kontrollene som er planlagt til høsten, vil avhenge av hvordan situasjonen med Covid 19 utvikler seg. Vi tar uansett sikte på å gjennomføre de planlagte kontrollene, men om det blir som stedlige kontroller eller som dokumentkontroller tar vi stilling til etter hvert.

Fokus på internkontroll

Kontrollarbeidet på landbruk har endret seg noe i år. Det vil være økt oppmerksomhet på kommunens internkontroll, selv om vi fremdeles også ser på kommunens oppfølging av lover og forskrifter i tilskuddsforvaltningen, både i enkeltsaker og på overordnet nivå.

Fokuset på kommunens internkontroll på landbruksområdet innebærer at vi ser på om Landbrukskontoret har utarbeidet system for internkontroll, og om man følger dette i saksbehandlingen. Økonomiregelverket krever at alle virksomheter skal etablere internkontroll tilpasset risiko og vesentlighet.

Internkontroll blir tema på kurs for kommunene

Arbeidet med internkontroll og rutiner er for øvrig en oppgave vi oppfordrer Landbrukskontorene til å jobbe med. Det er viktig at rutiner kan dokumenteres, og at det også kan dokumenteres at rutinene er fulgt.  Den 5. juni kommer vi til å holde et digitalt kurs for dere på Landbrukskontorene der internkontroll blir tema. Det kommer invitasjon til dette kurset ganske snart!