Nye naturreservat i Trøndelag

Det er i statsråd i dag, 23.06.2021, opprettet ti nye naturreservat. Samtidig er fire eksisterende naturreservat i Trøndelag utvidet. Alle områdene er skogområder som er frivillige tilbud fra private grunneiere.

Publisert 23.06.2021

Her er listen over nye eller utvidet verneområder: 

Område

Kommune

Kvernvasselva

Nærøysund

Synnes

Nærøysund

Mjøsund, utvidelse

Nærøysund

Rubben

Namsskogan

Sandtjønnhaugen

Høylandet

Memorgotuva

Grong

Dalhalla

Steinkjer

Lystjønna

Steinkjer

Kvamsfjellet, utvidelse

Steinkjer

Blomliseteren

Snåsa

Kringåsen, utvidelse

Stjørdal

Kongrosletta

Stjørdal

Svattjønnåsen og Gullaugstjønnberga, utvidelse

Melhus

Midtre Gauldal

Resdalen

Orkland

 

Frivillig vern

Frivillig vern betinger at det er enighet mellom staten og grunneierne om areal, forskrifter og erstatning. Allskog har vært grunneiernes forhandlingspartner.

Areal

Vedtaket utgjør 33135 dekar, hvorav 19275 dekar er skogareal. Med det er 7,6 % av skogarealet i Trøndelag vernet, herav 4,7% av produktiv skog.

Formål

Vedtaket er et ledd i å ivareta Norges naturmangfold gjennom vern av varierte skogområder.  Områdene inneholder bl.a. skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, sumpskog, høgstaudeskog, områder med sjeldne arter og svært gammel skog under naturlig dynamikk.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet for områder innenfor reinbeitedistrikt.

Erstatning 

Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Statsforvalteren, med frist 23. oktober 2021.

Forvaltning                                                           

Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Statsforvalteren være forvaltningsmyndighet. Nåværende forvaltningsordninger for de eksisterende verneområder opprettholdes.

Kunngjøring om oppstart                                         

Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Det kunngjøres oppstart av forvaltningsplan for områdene Kvernvasselva, Synnes, Rubben, Sandtjønnhaugen, Memorgotuva ,Blomliseteren, Lystjønna, Dalhalla og Kongrosletta. 

Innspill til forvaltningsplanleggingen sendes Statsforvalteren innen 23. oktober 2021.