Forslag til vern av skogområder

Boreal regnskog i Engan/Liabogen, Namsos
Boreal regnskog i Engan/Liabogen, Namsos

Statsforvalteren i Trøndelag sender nå et forslag om vern skogområder ut på høring. I alt foreslås 16 nye naturreservat, samt utvidelse av seks eksisterende verneområder.

Publisert 19.04.2021

Områdene som er aktuelle for vern er frivillig tilbud av private grunneierne. Det er Allskog som har vært grunneiernes forhandlingspartner.

De aktuelle områdene  

Område

Kommune

Areal daa

Lonaskogen, utvidelse Folldal naturreservat

Høylandet

2428

Julestrømmen

Lierne

123

Fokktuva

Namsos

857

Storhøla

Namsos

230

Heivika

Namsos

41

Migan – Korsbekken

Namsos

4402

Engan/Liabogen

Namsos

3045

Storvikskogen

Namsos

82

Storvatnet naturreservat, utvidelse

Namsos
Flatanger

3404

Krokvatnet

Flatanger

2983

Røsheia naturreservat, utvidelse

Inderøy

1892

Vuddudalen naturreservat, utvidelse

Levanger

24

Aunbekkdalen - Hesthølmelan

Stjørdal

2157

Meådal

Stjørdal

270

Lunkholmen

Meråker/Stjørdal

1766

Reinåbølet

Meråker

1924

Trøite

Stjørdal

26

Nordstifjellet

Åfjord

783

Drætvik

Indre Fosen

300

Stavåa naturreservat, utvidelse

Rennebu

284

Gråura naturreservat, utvidelse

Oppdal (og Sunndal)

1565

Vinjelia

Heim

1705

Verneforslaget utgjør i alt 30292 daa, hvorav 19878 daa er skogareal. Skogarealet utgjør ca. 0,12 prosent av skogarealet i fylket.

Ved inngangen til april 2021 er ca. 7,5 prosent av skogarealet i Trøndelag vernet, herunder ca. 4,6 prosent av den produktive skogen. Stortinget har vedtatt en nasjonal målsetting om vern av 10 prosent av skogarealet, samtidig som hensyn til avvirkningen skal ivaretas. 

Formålet med vern

Formål er å ivareta naturmangfoldet gjennom vern av skogområder som i sum dekker opp variasjonen av skognatur i Norge, og med spesielt vekt på gammel naturskog.  Områdene som Statsforvalteren nå sender ut på høring tilfredsstiller både nasjonale og regionale kriterier for vern.

Områdene utgjør forskjellige skogtyper og dekker opp ulike kriterier i barskogvernet: Boreal regnskog, elvedaler/bekkekløfter, kalkskog, edellauvskog, lavlandsskog i sørboreal sone, høgstaudeskog, flommarkskog, areal med sumpskog og gammel skog under naturlig dynamikk.

Frivillig vern

Frivillig vern betinger at grunneiere tilbyr områder, og at det er enighet mellom de private grunneierne og staten om areal, erstatning og forskrift. Erstatning utbetales raskt etter eventuelt vernevedtak.

Prosess

Eventuell uttalelse sendes Statsforvalteren, innen 22.juni 2021, med adresse postboks 2600, 7734 Steinkjer eller epost: sftlpost@statsforvalteren.no

Parter er tilskrevet direkte.