Utlysning av kandidater til Kulturlandskapsprisen 2021

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2021". 

Kulturlandskapsprisen 2021 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. 

Prisen består av diplom og pengegave på 15.000,- kroner.

Publisert 17.08.2021

Kriterier for prisen:

  • God ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold
  • Opplevelsesverdi og tilgjengelighet
  • Landbruksdriften må ivareta produksjon, dyrevelferd, og miljøhensyn på en god måte
  • Fortrinnsvis være registrert som jordbruksforetak og motta produksjonstilskudd

Ved utvelging av kandidat vil det i år spesielt bli lagt vekt på kandidatens innsats for vannmiljøet.

 

Forslag på kandidater

Forslag på kandidater til kulturlandskapsprisen sendes Statsforvalteren innen 15. oktober. Statsforvalteren innstiller kandidater til prisen for «fagråd jordbruk*», som velger prisvinner.

Prisen blir utdelt på landbrukskonferansen i Trøndelag i januar 2022.

 

*Fagråd jordbruk består av ei faggruppe opprettet av Statsforvalteren i Trøndelag og er sammensatt av Trøndelag Bondelag, Nord- og Sør- Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Nord- og Sør-Trøndelag Sau og geit, Slåttelauget, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Fylkeskommunen i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag, NIBIO, representanter fra kommunene i Trøndelag

Kontaktpersoner