Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


11.10.2021

Webinar med tema avkorting av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd

Statsforvalteren arrangerer webinar for å oppnå at tilskudd utbetales i tråd med regelverket.


01.10.2021

Skolemåltid i Trøndelag - erfaringsseminar

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til seminar for å dele erfaringer fra prosjekt Skolemåltid i Trøndelag.


28.09.2021

Slik skal vi inspirere til økt matglede blant eldre

Matgledekorpset har utarbeidet brosjyre for å inspirere til matglede og bedre matomsorg for eldre.


08.09.2021

Assisterende statsforvalter i Trøndelag skal lede nasjonal arbeidsgruppe

Landbruksdirektoratet har invitert statsforvalterne til et samarbeid for å se på hvordan forvaltningen løser sine oppgaver, med de ressurser og rammer som er stilt til disposisjon. Arbeidsgruppen består av representanter fra Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.


07.09.2021

Webinar om erstatning etter produksjonssvikt

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til webinar med tema erstatning etter produksjonssvikt i plante og – honning produksjon.


06.09.2021

Årets slaktemøter er gjennomført

I samarbeid med lokallagene for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), arrangerte Statsforvalteren i Trøndelag nylig slaktemøter for reindriftsnæringen. Tall fra foregående slaktesesong ble gjennomgått, men også andre viktige saker som opptar næringen og forvaltningen stod på agendaen.


01.09.2021

Fra gård til gaffel - Økouka i Trøndelag 2021

Programmet for årets ØKOUKE er nå klart. Økouka arrangeres 24. september – 3. oktober og er en årlig nasjonal feiring av økologisk mat og landbruk. Økouka viser fram mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon gjennom ulike arrangementer, både for deg som gårdbruker og forbruker. 


31.08.2021

Webinar om økologisk melkeproduksjon

Norsk landbruksrådgiving, TINE, Rørosmeieriet og en økologisk melkebonde vil informere om produksjonen, behovet for mer økologisk melk og lønnsomheten i produksjonen. Webinaret arrangeres av prosjektet VELG MELK.

Målgruppe for arrangementet er bønder som ønsker å starte opp med økologisk melkeproduksjon.

 


17.08.2021

Utlysning av kandidater til Kulturlandskapsprisen 2021

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2021". 

Kulturlandskapsprisen 2021 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. 

Prisen består av diplom og pengegave på 15.000,- kroner.


13.08.2021

BU- og miljøsamling 8. - 9. september

Innlegg fra samlingen er lagt i høyre marg.

Deltagere var ansatte i kommunal landbruksforvaltning og andre med ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og forvaltning av IBU-, RT- og miljøvirkemidlene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel