Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.06.2021

Omdisponeringstallene noe opp i 2020

Det nasjonale jordvernmålet for omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord ble ikke nådd i 2020. Dette er første gang siden 2016. Fortsatt omdisponeres det svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


08.06.2021

Hovedplan for skogsveg oppdatert

Statsforvalteren har i vår, i samarbeid med skogbruksansvarlige i kommunene og vegpådriverne i fylket, oppdatert Hovedplan for skogsveg.


08.06.2021

Erstatning for produksjonstap ved mangel på arbeidskraft 2021

Det kan også i år søkes om erstatning for manglende arbeidskraft til innhøsting, begrunnet i koronarestriksjoner, i tillegg til å søke erstatning etter avlingssvikt på grunn av klimatiske skader. 


01.06.2021

Oppdatert jordvernstrategi lagt fram for Stortinget

Oppdatert jordvernstrategi er lagt fram for Stortinget, og skal behandles 16. juni. Det foreslås følgende målsetting: Regjeringen vil at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 2025.


18.05.2021

Fagråd areal opprettet

Fagråd areal er nylig opprettet. Dette vil bli et nyttig forum for drøfting av arealutfordringer knyttet til bl.a. jordvern og optimal bruk av landbrukets arealressurser.


18.05.2021

Regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag 2021

Årets regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag er lagt til Oppdal. 


10.05.2021

Årets Økobonde Trøndelag 2020

Hans Henrik Hornemann fra gården Reins kloster i Rissa er kåret til Årets Økobonde i Trøndelag 2021. Prisen består av kr 15 000, et diplom og et metallskilt som synlig bevis.

Vi gratulerer!


03.05.2021

Oversikt over registrerte reinmerker i 2020

Reinmerkeregisteret har over lengre tid vært stengt for innsyn og vi legger derfor ut oversikt over reinmerker i vårt forvaltningsområde som er registrert i 2020.


28.04.2021

Tilskudd for karbon i jord

Prosjektet «Karbon i jord» skal prøve ut tilskuddsordninger som skal stimulere til økt fangst av karbon i jord og eller redusert tap karbon fra jord. Utprøvinga skal gjøres på 20 utvalgte kornbruk i Trøndelag. Målet med utprøvinga er å utvikle og å finne ut om det er interesse for nye målretta klimapositive tilskuddsordninger i jordbruket.

Har du lyst til å være med på utprøving, les mer om prosjektet her!


27.04.2021

Landbruksplast og miljø

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.

Denne uka arrangerer landbruket og frivillige ryddeaksjoner over hele landet under mottoet "Hold Norge rent". Bli med på dugnaden!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel