Reindrift

Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet fylke. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift. Totalt innebærer det 240 000 tamrein i vårflokk, hvor 180 000 er i Finnmark. Reindriften lengre sør har små variasjoner fra år til år. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

22.03.2024

Vis hensyn i en periode rein og andre hjortedyr er sårbare!

Nå kommer påska, og mange drar til fjells. Husk å vis hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem. Senvinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. De er derfor ekstra sårbare i tiden som kommer utover mot våren og kalvingstid.


Nytt digitale løsninger for reindrifta

Siidaandelsledere og reinlag leverer hvert år Melding om reindrift, med opplysninger om blant annet reintall, slakt og omsetning. Meldingen danner grunnlag for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og reinlag.  


27.02.2024

Rapport om klimatilpasning i reindrifta

NIBIO har laga en rapport om klimatilpasning i reindriften som følge av reindriftsavtalen 2023/2024: Klimatilpasning i reindriften - regjeringen.no


26.02.2024

Utfordrende beiteforhold for reindrifta

Det har vært utfordrende beiteforhold for reindrifta i indre deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i vinter. Ising av beitene gjør at reinen får store vanskeligheter med å grave seg ned til beitet på bakken. 


05.02.2024

Sannhets- og forsoningskommisjonen – konsekvenser for dagens samiske reindrift i Trøndelag

Sannhets- og forsoningskommisjonen, med Dagfinn Høybråten som leder, leverte 1. juni 2023 rapporten til Stortinget. Deres mandat har vært:

  • Historisk kartlegging av norske myndigheters politikk og virksomhet
  • Virkningene av fornorskningspolitikken – ettervirkninger
  • Tiltak som bidrar til forsoning

Det er åpen høring med høringsfrist 15. mars 2024. Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar rapporten videre, og så skal det behandles i Stortinget i juni 2024.


02.02.2024

Betydninga av reindrifta sør for nordlandsgrensa

Statsforvalteren i Trøndelag, reindriftsavdelinga, har laga dette notatet om "Betydninga av reindrifta sør for nordlandsgrensa". Reindrift har betydning for både verdiskapinga og utnyttelsen av naturressurser i fylket. 

Vel 18% av totale reintallet finnes i Trøndelag og sørover mens hele en tredel av all rein som selges er fra dette området. Utviklingen de siste årene viser at trenden med god produksjon og økt verdiskaping i sør holder stand. 


14.12.2023

Presentasjon fra distriktsledermøte 7.12.23

Digitalt dsitriktsledermøte 7.12.23. Tema var slakte- og beitesituasjonen rundt omkring og orientering fra Statsforvalteren. Presentasjonen ligger her.

Statsforvalteren etterspør behov eller ønsker fra distriktsstyrene, om kurs eller informasjon når det gjelder selvstyre.


08.09.2023

Førslaktemøter gjennomført på Røros og Snåsa

Reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Trøndelag har også i år avholdt førslaktemøter med reindriftsnæringa i Trøndelag og sørover. Disse møtene avholdes årlig, og i samarbeid med lokallagene for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Mange interessante tema og problemstillinger ble drøftet, og reindriftsavdelingen er godt fornøyd med gjennomføring av møtene.


15.06.2023

Reindriftskonferansen 2023

- Går du alene, ender du opp alene!
- De gode gamle dager finnes ikke mer. De tok slutt i 2019, senest. Ikke desto mindre – og nettopp derfor – med alt det vi har opplevd gjennom de siste tre årene, er det viktig at vi evner å lære.

-At vi ser fremover og dyrker dialogen mer enn noen gang før. I lys av diverse hendelser i nær fortid vet jeg at dette er vanskelig, men har vi noe valg? Går du alene, ender du opp alene, og du når antakelig ikke målene dine, var blant ordene assisterende statsforvalter Øystein Johannessen, som også er leder for Statsforvalterens interne Sørsamiske forum, brukte da han torsdag 8. juni åpnet reindriftskonferansen i Stjørdal.

 


15.05.2023

Svensk rein beiter på norsk vinterbeite - reineiere ilagt tvangsmulkt

Statsforvalteren er førstelinjetjeneste for reindriften i Norge og det er blant våre oppgaver å sørge for at reindriftslovens bestemmelser blir ivaretatt og at den samiske reindriften er bærekraftig.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Konsultasjonsplikt i alle samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i alle saker og alle fagområder som berører samiske interesser etter Samelovens kapittel 4, som går utover kravene til medvirkning etter annet lovverk. Dette er også omtalt i Regional plan for arealbruk, kapittel 5.2 Reindrift. Konsultasjonsplikten innebærer et krav om involvering og reell dialog med samiske interesser tidlig i saksbehandlingen, og formålet er å oppnå enighet om saken. Gode konsultasjoner gir raskere og smidigere prosesser som betyr bedre grunnlag for beslutninger, og forebygger  konflikter og klager i planprosessen. Manglende oppfølging av konsultasjonsplikten kan bety at vedtak i enkelte tilfeller kan bli ugyldig. Veileder om konsultasjonsplikten finnes hos Kommunal- og distriktsdepartementet. Her ligger også et tolkningsnotat fra KDD på spørsmål fra Statsforvalterne