Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Reindrift

Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Totalt innebærer det 240 000 tamrein i vårflokk, hvor 180 000 er i Finnmark. Reindriften lengre sør har små variasjoner fra år til år. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Nyheter fra reindriftsavdelingen


19.01.2021

Midlertidig løsning - fungerende direktør på reindriftsavdelingen

Reindriftsavdelingen flyttes midlertidig inn i stab under embetsledelsen, og skal ledes av assisterende fylkesmann Øystein Johannessen. Camilla Knutsen er fagkoordinator med faglig ansvar for avdelingen. Denne løsningen gjelder frem til ny direktør tiltrer.


19.11.2020

Til stor ulempe for reindrifta

Fylkesmannen har nå avgitt samlet uttalelse til snøscootertrasen – Gauldalsløypa - i Holtålen kommune.


04.06.2020

Møte i merkenemndene

Merkenemndene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag / Hedmark har begge hatt møte i vår. Møteprotokollene legges ut på våre hjemmesider.


29.05.2020

Utbetaling av tilskuddene til siidaandeler og tamreinlag starter i juni

Fylkesmannen har blitt orientert av Landbruksdirektoratet om at utbetaling av tilskudd starter i juni


20.05.2020

Til hundeeiere - husk båndtvangen!

Fylkesmannen i Trøndelag ber hundeeiere holde hunden sin under kontroll og i bånd av hensyn til kalvingstida og utfordrende beiteforhold.


15.05.2020

Ny reindriftsdirektør ansatt

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.


29.04.2020

Distriktsårsmøter i disse koronatider

Kan reinbeitedistriktene og reinlagene avholde årsmøter og i så fall hvordan?


24.04.2020

Ferdes du i fjellet? Vis hensyn for kalvinga!

Våren er i anmarsj og vi anmoder alle som ferdes i naturen om å vise hensyn til reinflytting og kalving.


17.04.2020

Forlenget frist for levering av melding om reindrift

Fristen forlenges til den 22. april 2020.


16.04.2020

Vi må kjenne historien for å forstå nåtiden - om samiske rettigheter og reindrift i Trøndelag

Ønsker du å lære mer om samiske rettigheter, og historien til den sørsamiske reindrifta og kulturen? Se her!