Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad om mudring og dumping ved Verdal Havn i Verdal kommune

Høringsfrist:
9. april 2018

Trondheim Havn IKS har søkt om å mudre i Verdal Havn for å øke seilingsdypet og utvide landarealet ved Verdal Havn.

Publisert 28.02.2018

Informasjon om saken

Trondheim Havn IKS søker om å mudre 100.000 m3 (±20 %) i ytre del av havnebassenget i Verdal Havn. Dette er ønskelig for å kunne øke seilingsdyp, og utvide landarealet ved Verdal Havn og gjennomføres i sammenheng med bygging av nytt utskipningsanlegg for kalkstein.

Tiltaket skal primært utføres i vinterhalvåret (september til mai), men søker mener det kan bli behov for noe arbeid utover denne perioden.

Totalt er det planlagt opparbeidet et nytt landareal i sørøst på 26.000 m2. 60 000 m3 skal benyttes til å utvide eksisterende landareal, og legges direkte i det nye landarealet. Trondheim Havn IKS søker om at overskuddsmasser på 40 000 m3 blir lagt på et sjødeponi vest for havneinnløpet, eller alternativt opparbeide annet nytt landareal.

Søker har gjennomført miljøundersøkelse av tiltaksområdet. Området som skal mudres er undersøkt med 4 stasjoner, i tillegg til 2 stasjoner lengre inn i havnebassenget. Prøvene ble analysert for tungmetaller og miljøgifter i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2809/2011 og analyseresultatene er vurdert opp mot grenseverdier i Miljødirektoratets veileder M-608/2016. Det er påvist moderate mengder TBT på stasjonen lengst inne i havneområdet. Samme stasjon inneholder også kobber og enkeltforbindelser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i tilstandsklass 2. Det er også påvist PAH i tilstandsklasse 2ved en stasjon i mudreområdet. Analyseresultatene viser at alle sedimentprøver fra Verdal Havn tilfredsstiller grenseverdiene i Miljødirektoratets veileder M-608/2016.

Naturverdier

Fylkesmannen har undersøkt om det finnes viktige naturverdier i tiltaksområdet i kartinnsynsløsningene «Artskart», «Naturbase» og «Rovbase».

Grensen for Rinnleiret naturreservat ligger i nært tiltaksområdet for mudringen og overlapper med naturtypen «bløtbunnsområde i strandsonen» (BN00052852). Naturtypen er registrert med svært viktig verdi. Rinnleiret naturreservat er et ramsarområde med formål å bevare et viktig våtmarksområde med kulturlandskapsmessige element, og å verne om vegetasjonen og det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Har du kommentarer?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

Søknaden ligger til høyre i dette dette vinduet. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Trøndelag v /Andreas Wæhre, tlf. 74168061.

Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen innen 09. mars.2018