Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Smittevernutstyr

Her finner du relevant informasjon om smittevernutstyr, riktig bruk og prioriteringer ved utlevering. Lenker til rapporteringssted, kurstilbud og kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Trøndelag, er også samlet her. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 04.05.2020

Rapportering i Altinn 

Status for smittevernutstyr i kommunen skal rapporteres via Altinn hver uke. Frist for rapportering er tirsdag kl. 12.00. Det skal rapporteres om beholdning, forbruk foregående uke og forventet forbruk kommende uke, og om antall pr. kategori. Det skal rapporteres om alt utstyr kommunen har, ikke bare det som fordeles gjennom sentral innkjøpsordning. Forventet forbruk skal gjenspeile den situasjonen dere står i på rapporteringstidspunktet. Det skal ikke oppjusteres for forventet smitte eller lignende.

Innrapporteringen er viktig for at Fylkesmannen og Helsedirektoratet skal kunne gjøre en så god jobb som mulig med å holde oversikt over situasjonen vedrørende smittevernutstyr, og for at vi skal kunne hjelpe dere så effektivt som mulig ved akutt mangel på utstyr.

Rapporteringen skal skje samlet for den enkelte kommune.
Rapporteringsskjema finner du på Altinn.no.

Leveranse av smittevernutstyr

Smittevernutstyr mottas ved nasjonalt transittlager ukentlig. Utstyret testes av Forsvarets forskningsinstitutt før det sendes ut til regionale helseforetak.  Frigjort utstyr transporteres til Trøndelag og fordeles til åtte definerte droppunkt, hvor kommunene henter sitt utstyr. Kommunene organiserer utlevering fra droppunkt innenfor hver kommuneregion.

Det er planlagt nasjonale leveranser frem til 1.1.2021. Etter dette overtar kommunene ansvaret for å anskaffe smittevernutstyr fra grossistene.

Ved mangel / akutt behov for smittevernutstyr

Det ligger i første omgang til kommunene selv å skaffe smittevernutstyr, og da gjennom sine vanlige utstyrsleverandører. Dersom dette ikke er mulig må kommunen undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune. Helsedirektoratet forutsetter at kommunene hjelper hverandre.

Ved akutt/prekær mangel på smittevernutstyr, ber vi om at dere følger følgende prosedyre for å skaffe til veie nødvendig utstyr:

  • Kontakt nabokommuner/andre kommuner dere samarbeider med
  • Kontakt Fylkesmannen for å få oversikt over andre kommuner som kan ha aktuelt utstyr tilgjengelig

Dersom det ikke er mulig å skaffe helt nødvendig forsyning av utstyr ved disse to punktene, kontaktes Fylkesmannen som sender en forespørsel til Helsedirektoratet om utstyr fra beredskapslager. Fylkesmannen kontaktes da på e-post fmtlberedskap@fylkesmannen.no

Riktig bruk av utstyr er viktig

Når det gjelder riktig bruk for å unngå overforbruk, viser vi til Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider. Relevante lenker finner dere under.

Helsedirektoratet

Beslutninger og anbefalinger

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Folkehelseinstituttet

Bruk av smittevernutstyr