Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 16.01.2019

Ny nettside til Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er slått sammen fra 1.1.2019. Ny felles nettside finner du her: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/.


Publisert 17.12.2018 av Administrator

Klarer du å finne spor etter gaupa? – det kan lønne seg!

Rovviltnemnda i region 8 gir 15 000 kroner (skattepliktig) i dusør for meldinger om funn av nye familiegrupper som dokumenteres av Statens naturoppsyn.


Publisert 05.12.2018 av Administrator

Ingen gaupejakt i nord

Region 8 har ligget under bestandsmålet for gaupe de siste fem årene. Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å sette kvote. Et vilkår er at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Milljødirektoratet har vurdert gaupebestanden og konkludert med at de ikke åpner for jakt på gaupe i regionen og avtaleområdet med Nordland i 2019.  


Publisert 26.09.2018

Lisensjakt på jerv 2018/2019

Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september til 15. februar. Kvote for Troms og samarbeidsområdet med Nordland er 9 jerv, derav inntil seks tisper. Av kvoten kan inntil seks felles i A-området, derav inntil tre tisper. Oppdatert kvote på tlf. 77 64 22 32.


Publisert 18.09.2018

Husk besetningsdata når du søker om erstatning for husdyr som er drept eller skadet av rovvilt

Fylkesmannen trenger god oversikt over besetningen din for å kunne vurdere erstatning for tap av sau på beite. Du er ansvarlig for å innen søknadsfristen gi oss riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet om erstatning. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du har spørsmål.


Publisert 06.09.2018

Påminning - rapportering av FKT tilskudd

De som har fått tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader eller konfliktdempende tiltak (FKT) skal rapportere bruk av midler innen 15.oktober i år.


Publisert 20.08.2018

Lisensjakt på bjørn 2018

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på èn - 1- bjørn i deler av Troms. Det åpnes ikke for jakt i A - området. Lisensfellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober. 

  


Publisert 12.06.2018 av Administrator

Protokoller fra møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Vadsø den 12.10.2018. Protokollen fra møtet kan du lese her.


Publisert 25.05.2018 av Administrator

Saklister – møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Vadsø 12.10.2018.
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 12.10.2018


Publisert 27.03.2018 av Administrator

Gode besetningsdata gir bedre vurdering av erstatningssøknader

Fylkesmannen trenger god oversikt over besetningen din for å kunne vurdere en eventuell erstatningssøknad for tap av sau på beite. Derfor oppfordrer vi deg til å lage en plan for hvordan du vil sette opp individlista før lamminga starter.


Aktuelt

Vakttelefon rovvilt helger:              481 97 472            (1.6.–15.10) 

Kvotetelefon:       77 64 22 32      Informasjon om kvotejakt og lisensfelling