Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reindrift fra Troms i utenlandsk media

Et reinbeitedistrikt fra Troms reinbeiteområde har hatt besøk av tysk media og har dermed fått anledning til å fortelle om klimaendringenes påvirkning på reindriftsnæringen og nødvendig tilleggsforing med mer for et publikum utenfor landets grenser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2018

Klimaet har til alle tider variert av naturlige årsaker. Men vi må være forberedt på at værrelaterte hendelser kan skje på steder som tidligere ikke har vært utsatt, på andre tider av året enn vi har vært vant til og de kan skje oftere.

I reindriftsnæringen har man allerede i flere år opplevd konsekvensene av klimaendringene på kroppen.

Basert på nasjonale framskrivinger vil klimaendringenes påvirkning på reindriften øke sterkt fram mot 2100. Dette vil blant annet manifestere seg i form av utfordringer knyttet til temperaturstigning og mer nedbør. De mest framtredende effektene vil være gjengroing og mer usikre vintre. Dette kan medføre redusert beitekapasitet/tilgjengelighet, redusert framkommelighet/sikkerhet og behov for endringer i flytte – og arealbruksmønsteret.

Klimautfordringene kommer på toppen av omfattende inngrep og forstyrrelser som også forventes å tilta framover. Ulike reinbeitedistrikt vil avhengig av geografisk plassering og eksisterende ytre påvirkning ville ha noe ulike behov og muligheter for tilpasninger for å møte følgene av klimaendringene. Den totale påvirkninga på reindriften i Sápmi vil være omfattende.

Disse problemstillingene har i senere tid fått mer og mer oppmerksomhet internt i næringen, innenfor forskningen og i forvaltningen her til lands.

Her kan vi nevne at Miljødirektoratet har tatt initiativ til et nasjonalt prosjekt som skal se på hvordan kommunene som planmyndighet skal ivareta naturhensyn, herunder reindrift og villrein, i ett skiftende klima gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen i Troms har ansvar for delprosjektet som ser spesifikt på kommunenes muligheter i forhold til ivaretakelse av reindrift/villrein i ett skiftende klima.

Nå har også utenlandske medier satt fokus på denne problematikken. Den tyske tv-kanalen tagesschau har vært på besøk hos ett av reinbeitedistriktene i Troms.

Se innslaget på tagesschau.de, spol til ca. 9:35 ut i programmet.