Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt miljøprogram for Troms -oppdatert veileder for miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2014

Nå er det igjen sesong for regionale miljøtiltak. Ny, oppdatert veileder blir sendt alle gårdbrukere i Troms i løpet av kort tid. Du kan søke elektronisk fra 1. august 2014. Søknadsfristen er 1. september 2014 for RMP-tiltak og 1. desember for drift av beitelag, tidligere OBB. Utbetalingen skjer i februar/mars 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2014 av Administrator

Veilederen er oppdatert i forhold til fjorårets veileder. Spesielt gjør vi oppmerksomt på presiseringer i forhold til Steigar-sau, under bevaringsverdige husdyrraser. Dessuten har vi justert vilkårene for beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten. Se vedlegg under relaterte dokumenter til høyre i siden.

 Vi gjør oppmerksom på justeringer av vilkår for søknadsomgangen 2014:

  • Rekkefølgen på tiltakene i veilederen er justert slik at de nå skal være i samsvar med søknadskjemaet i Altinn/eStil.
  • Jordbruksdrift på ytre kyst av Troms (bygdenært) Nytt av året er maksbeløp for utbetaling til tiltaket på kr 100 000.
  • Skjøtsel av bratt areal v/beite (arealer m/spesielle verdier) og slått. Det er innført maksareal på 40 daa for hvert av tiltakene slått og beite. Tidligere har det vært mak 50 daa for slått og beite til sammen.  
  • Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten (øyer/holmer/veiløse områder). Dyr må fraktes til/fra beitet i løpet av søknadsåret (1. september – 1. september) for å være berettiget tilskudd. Det betyr at dyr som oppholder seg på beitet hele året uten å bli fraktet med båt/ferge til/fra ikke er berettiget til­skudd. Nytt av året er maksbeløp for utbetaling til tiltaket på kr 100 000.
  • Bevaringsverdige husdyrraser - Sauerasen Steigar. Tilskudd kan gis til dyr registrert som steigarsau låst rasekode i sauekontrollen per 1. januar. Se brev av 19.09.13 for nærmere informasjon om status for steigarsau låst rasekode i Troms. Brevet ligger på Fylkesmannens nettsider.
  • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner. Nytt av året er maksbeløp for utbetaling til tiltaket på kr 80 000.
  • Spredning med rask nedmolding. Med henvisning til informasjon fra Norsk landbruksrådgivning, utvides fristen for rask nedmolding fra 2 til 4 timer. Se faktaark om Mindre tap og bedre utnyttelse av nitrogen i husdyrgjødsel på Norsk landbruksrådgiving sine nettsider eller www.lr.no eller under relaterte dokumenter til høyre i siden.

Vi oppfordrer til å søke elektronisk. De som søkte elektronisk i 2013 vil finne igjen egne data/registreringer når det søkes i år. Som en overgangsordning vil det også i 2014 være mulig å sende inn søknad på papir. Søknadsskjema kan hentes på Fylkesmannens nettsider eller ved henvendelse til kommunen. Søknad sendes til kommunen der foretakets driftssenter ligger.

Fylkesmannen i Troms ønsker alle lykke til med miljøinnsatsen i årets sesong.