Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd 2015

Nå er det sesong for regionale miljøtiltak 2015 (RMP). Ny, oppdatert veileder finner du til høyre på siden. Søknadsfrist er 1. september for alle tiltak bortsett fra tiltak 4 Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.06.2015

Regionale miljøprogram (RMP) vedtas for 4 år om gangen. I Troms ble programmet revidert i 2012/13 og ble i 2013 vedtatt for 4-årsperioden 2013 – 16. Av programmet fremkommer det en rekke tilskuddsbrerttigede tiltak. Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd og oppfyller vilkårene som fremgår av forskrift og veileder, har rett på tilskudd til regionale miljøtiltak.

Veileder 2015

Veilderen oppdateres årlig. Veilederen for 2015 blir ikke sendt ut i papirutgave slik det er gjort tidligere. Du finner den som lenke til høyre på siden. Er det problemer med nedlasting, kan du ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen.

I veilederen gis det oversikt over vilkår for regionale miljøtilskudd for Troms 2015. Veilederen gir utfyllende opplysninger om tiltakene som framgår av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms fylke (RMP-forskriften for Troms fylke). Det er ikke gjort endringer i vilkårene utover det som fremkommer i omtalen under om forskrift og miljøplan.

Ny forskrift

Med ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, som trådte i kraft 1.1.15, har RMP-forskriften måtte oppdateres på nytt i 2015, da de generelle reglene i de regionale forskriftene skal være like som i produksjonstilskudd-forskriften. I hovedsak er det gjort endringer i miljøkravene. Sprøytejournal og gjødslingsplan er videreført  som et grunnvilkår. I tillegg er det lagt inn følgende tre presiseringer til den gamle forskrifta gjort i 2013 og 2014 (endringer er merket med kursiv):

§5B Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten.  

Tilskudd kan gis til småfe som beiter på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene i både ferskvann og saltvann og langs kysten av Troms i minst 8 uker. Med vanskelig tilgjengelige områder menes det områder som krever at dyrene fraktes med båt/ferge til eller fra området. Dyr må fraktes til/fra beitet i løpet av søknadsåret for å være berettiget tilskudd (jf brev av 23.6.14 frå Fylkesmannen).

§9 Bevaringsverdige husdyrraser.

Tilskudd kan gis til dyr registrert som steigarsau låst rasekode i sauekontrollen per 1. januar (jf brev av 19.9.13 fra Fylkesmannen).

§14 C Spredning med rask nedmolding.

Tilskudd kan gis til harving/pløying etter overflatespredning av husdyrgjødsel innen fire timer etter spredning, slik at gjødsla dekkes av jord eller blandes i det øverste jordlaget (nedmolding) (jf veileder RMP Troms 2014).

Fullstendig forskrift finner du til høyre på denne siden.

Miljøplan

Da det i jordbruksoppgjøret 2014 ble bestemt å avvikle forskrift om miljøplan fra 2015, utgår også miljøplan trinn 2 som dokument i forbindelse med RMP for Troms. Det har de siste årene vært 2 tiltak der det er stilt krav om miljøplan trinn 2 – 2C Skjøtsel av bratt areal ved beite og 10 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukets kulturlandskap. Kravet om miljøplan trinn 2 faller bort for disse to tiltakene og erstattes av krav om beskrivelse av skjøtselstiltakene som gjøres. Mal for beskrivelse av skjøtselstiltak til disse to ordningene er vedlagt veilederen.

Elektronisk søknadssystem

Det ble i 2013 innført et elektronisk søknadssystem der det kan søkes RMP-tilskudd via nettportalen Altinn. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke elektronisk. Det er trygt og har mange fordeler. Blant annet vil vi påpeke at man får løpende tilbakemelding på om man har fylt ut søknadsskjemaet riktig og opplysninger som legges inn kan kopieres til søknader seinere år. De som søkte elektronisk i 2013 og 2014 vil finne igjen egne data/registreringer når det søkes i år. Det er også mulig å levere papirsøknad i 2015 selv om det gir ekstra arbeid for kommunen. Nærmere informasjon om elektronisk søknad finner du til høyre på siden.

 Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september for alle tiltak bortsett fra 4 Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember. Søknadsskjema finner du til høyre på siden.

Husk at du alltid kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden!