Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Framdrift Regionalt miljøprogram for Troms 2013 – 2016

Høringsdokumentet ble sendt på e – post til ca 60 mottakere 20. desember 2012, dessuten ble høringsbrev og høringsutkastet lagt på hjemmesiden til FM under høringer. Frist for tilbakemelding ble satt til fredag 25. januar 2013.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2013

Kommunene, faglagene og andre instanser har gjennom hele året blitt gjort oppmerksom på at rulleringen av RMP er i gang og det er oppfordret om å gi innspill og forslag til forbedringer og synspunkter på miljøtilskuddene ved flere anledninger. 

Ved utgangen av fristen er det mottatt høringssvar fra følgende: se vedlegg 

Videre fremdrift
Innspillene vurderes og innarbeides eventuelt i høringsdokumentet som sendes referansegruppen for gjennomgang og kommentarer. Deretter sendes dokumentet til SLF for endelig godkjennelse.

Fremdriftsplan – implementering av eStil
Nytt elektronisk søknads - og saksbehandlersystem for regionalt miljøprogram – under navnet eStil – skal etter planen settes i drift i månedskiftet mai – juni 2013. Opplæring av kommunene vil skje engang i løpet av forsommeren 2013, slik at kommunene er i god stand til å gi god opplæring/bistå brukerne.

Det er et mål at så mange som mulig leverer søknaden via eStil. Det må Fylkesmannen og kommunene vektlegge i informasjon og veiledning om RMP.